Qui és el responsable del tractament de les dades

La Secretaria General, amb domicili a l’Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029-Barcelona. Adreça electrònica de contacte: protecciodades.tes@gencat.cat.

El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és: dpd.tes@gencat.cat. 

Amb quina finalitat tractem les dades

Tractem les vostres dades per gestionar el tràmit d’informació pública en procediments de diferents àmbits competencials del Departament, per recollir les al·legacions fetes per les persones interessades en els procediments competència del Departament que requereixen el tràmit d’informació pública, fer el tractament de les al·legacions, si cal traslladant-les a les unitats competents, i donar-hi resposta, quan escaigui.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les vostres dades personals durant la tramitació del procediment. Un cop finalitzat, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades a aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament de les vostres dades personals es realitza en exercici de poders públics en virtut de les competències del responsable del tractament, i d’acord amb la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost i altres lleis sectorials en matèries de competència del Departament, que requereixin el tràmit d’informació pública.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hàgiu consentit prèviament. Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels serveis TIC per compte del responsable.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant la seu electrònica.

Data d'actualització:  23.05.2018