Qui és el responsable del tractament de les dades

La Secretaria General, amb domicili a l’Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029-Barcelona. Adreça electrònica de contacte: protecciodades.tes@gencat.cat.

El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és: dpd.tes@gencat.cat.

 

Amb quina finalitat tractem les dades

Gestionar els expedients de responsabilitat patrimonial derivats de tota lesió que pateixin els particulars en qualsevol dels seus béns i drets, com a conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics que corresponen al Departament. Tractem les dades per recollir les reclamacions de les persones afectades, aclarir les circumstàncies de l’accident o els fets, actes administratius i disposicions generals, determinar si és imputable al funcionament dels serveis que corresponen al Departament, quantificar els danys ocasionats i tramitar la indemnització a les persones afectades fins al seu pagament, quan escau, i tramitar i resoldre els recursos administratius que s’interposin contra les resolucions adoptades.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les vostres dades personals durant la tramitació del procediment. Un cop finalitzat, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades a aquest enllaç.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament de les vostres dades personals es realitza en exercici de poders públics en virtut de les competències del responsable del tractament, i d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. La comunicació de les dades a la companyia asseguradora de la persona implicada en els danys es realitza en compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament d’acord amb la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades es comunicaran a la companyia asseguradora de la responsabilitat patrimonial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hàgiu consentit prèviament. Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels serveis TIC per compte del responsable.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica

Data d'actualització:  23.05.2018