Qui és el responsable del tractament de les dades

Conselleria del Departament, amb domicili a l’Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029-Barcelona. Adreça electrònica de contacte: protecciodades.tes@gencat.cat.

El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és: dpd.tes@gencat.cat.

 

Amb quina finalitat tractem les dades

Tractem les dades per a la gestió d’un directori de persones de contacte amb qui es manté una relació institucional,  protocol·lària i de política de comunicació, des de la Conselleria. Els usos són la promoció dels actes protocol·laris de la Conselleria, la tramesa d’informació als professionals dels mitjans de comunicació i a altres professionals o persones relacionades amb l’activitat que realitza el Departament, i l’enviament d’invitacions a actes organitzats pel Departament i altra documentació.

 

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les vostres dades personals durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir. Un cop finalitzat, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades a aquest enllaç. 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

La base legal que ens permet tractar les vostres dades personals és el vostre consentiment. Teniu dret a revocar-lo en qualsevol moment.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades es podran comunicar a altres departaments i entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hàgiu consentit prèviament. Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels serveis TIC per compte del responsable.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica

Data d'actualització:  23.05.2018