• Imprimeix

Procés participatiu per a l'elaboració de l'avantprojecte de Llei de qualitat ambiental

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, en col·laboració amb les quatre diputacions catalanes, inicia el procés participatiu amb els ens locals per a l’elaboració de l’avantprojecte de Llei de Qualitat Ambiental.

Un dels reptes més importants al què s'enfronten les societats modernes és impulsar el seu desenvolupament sense malmetre el delicat equilibri natural. La protecció, la conservació i la millora del medi ambient han esdevingut en els darrers anys uns dels objectius cabdals de les polítiques dels poders públics, per tal de garantir la qualitat de vida i el desenvolupament sostenible. El desenvolupament ja no s’ha d’entendre únicament com a un desenvolupament econòmic, sinó que requereix forçosament, a més a més, un desenvolupament ecològic i social.

En l’actual context econòmic difícil que ens duu a repensar i reformular moltes de les actuacions en diversos àmbits de la nostra vida, la intervenció ambiental de les activitats i el paper que tenen cadascun dels agents implicats (Administracions, empresaris, consultories i enginyeries, Col·legis Professionals....) té molt a veure amb la reactivació econòmica i l’emprenedoria d’aquest país, tal com estableixen els principis de la Directiva de Serveis, desplegada amplament per la normativa vigent a Catalunya.

En matèria de prevenció i control ambiental de les activitats, el marc normatiu actual establert per la Llei 20/2009, del 4 de desembre, s’ha anat ajuntant amb diverses modificacions puntuals que, entre d’altres objectius, pretenien simplificar i agilitar els diferents procediments establerts per a l’obtenció del “permís ambiental” i adequar el marc normatiu català a la legislació europea i la legislació bàsica. La finalitat també ha estat contribuir a la reactivació econòmica i facilitar l’exercici de les activitats, sense disminuir l’exigència ambiental a les empreses ni el nivell de qualitat ambiental que ha d’assolir el país.

Tot i les adaptacions realitzades en la Llei 20/2009, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, com a òrgan competent en la matèria, pretén avançar cap a un nova Llei de Qualitat Ambiental que substitueixi el marc normatiu actual.

En aquest sentit, en el marc d’un procés participatiu amb els ens locals, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic organitza, en col·laboració amb les diputacions de Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona, quatre jornades informatives per exposar diferents aspectes de l’actual Llei 20/2009, així com les casuístiques en la seva aplicació i per altra part, avançar els objectius de l’avantprojecte de Llei de Qualitat Ambiental, que la pretén substituir.

Els objectius estratègics que planteja la nova Llei de Qualitat Ambiental, inclosa a l’Eix 2 del Pla de Govern són:

 • Transició cap a una producció ambientalment sostenible, amb un ús eficient dels recursos i de l’energia i, per tant, més competitiva
 • Evolució d’un model d’activitat intervinguda prèviament a un model d’empresari responsable
 • Ajustar la normativa catalana al marc comunitari europeu i legislació bàsica
 • Facilitar els règims de menor intervenció prèvia
 • Disposar d’una base de dades ambiental d’activitats
 • Consolidació de l’Administració electrònica en tots els règims d’intervenció

 

En el marc d’aquestes sessions també s’exposaran els diferents àmbits des del quals s’ha treballat i es treballa a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, en particular:

 • La revisió i actualització del document de criteris que s’utilitzen per a decidir si les modificacions de les activitats són substancials o no substancials, tenint en compte la major incidència de la modificació projectada i diversos criteris d’impacte ambiental. El document revisat i actualitzat es va aprovar en la Ponència Ambiental del passat 18 d’octubre de 2016, i ha estat fruit d’un procés impulsat per la Subdirecció General d’Intervenció i Qualificació Ambiental amb la participació de diversos Departaments i Organismes de la Generalitat de Catalunya, així com representants de diversos sectors del món empresarial i entitats municipalistes.
 • Un balanç del “Pla d’inspecció ambiental integrada, 2014-2016” i els programes anuals d’inspecció integrada que han estat aprovats per la Direcció General i que conformen l’eina principal a l’hora d’establir les actuacions d’inspecció ambiental dels establiments inclosos al seu àmbit d’aplicació, els de major incidència ambiental, a més de permetre el seguiment i la vigilància dels projectes i les activitats sotmeses als procediments ambientals i autoritzacions que són competència de la Generalitat de Catalunya.
 • Les funcions de promoció de la producció i el consum sostenible, entre d’altres, impuls dels sistemes voluntaris de gestió ambiental (ISO 14.001 i EMAS), d'etiquetatge ecològic (Ecolabel europea, i Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental), definició de criteris ambientals per la contractació pública, promoció de la mobilitat sostenible.
 • El foment de les Millors Tècniques Disponibles (MTD) per facilitar la seva aplicació, tant en els procediments d'autorització ambiental com per assolir millores ambientals amb caràcter voluntari de les empreses.
 • En matèria d’emissions a l’aire, es presentarà el projecte de Decret sobre el règim d’intervenció ambiental atmosfèrica, que està en tràmit d’informació pública des del passat divendres 4 de novembre. Aquest Decret té com a finalitat regular el règim d’autorització i notificació d’emissions a l’atmosfera dels establiments potencialment contaminants de l’aire i actualitzar-ne el règim de control de les seves emissions.

10 de novembre de 2016: Sala d'Actes. Diputació de Lleida. Carrer del Carme, 26. Lleida.

18 de novembre de 2016: Sala Santiago Costa. Diputació de Tarragona. Pg Sant Antoni, 100. Tarragona.

25 de novembre de 2016: Espai Francesca Bonnemaison. Diputació de Barcelona. Carrer Sant Pere Més Baix, 7. Barcelona.

30 de novembre de 2016: Casa de Cultura. Diputació de Girona. Plaça de l'Hospital, 6. Girona.

Data d'actualització:  25.11.2016