• Imprimeix

Territori i urbanisme

Objectiu
Òrgan superior, de caràcter consultiu, en matèria de política territorial i d'urbanisme.
Informa preceptivament, amb caràcter previ, en els supòsits determinats per la normativa vigent, en matèria de política territorial i d'urbanisme.

Reunions
6/any.

Membres
3.1 La Comissió d ’Urbanisme de Catalunya és presidida pel conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques.
3.2 La vicepresidència de la Comissió la ostenten el secretari de Planificació Territorial i el director/a general d'Urbanisme.
3.3 Són vocals de la Comissió:
Una persona en representació de cadascun dels departaments de la Generalitat de Catalunya, amb categoria de secretari general, secretari sectorial o director general.
Una persona en representació de l'Administració general de l'Estat.
Dotze representants dels ens locals proposats per les organitzacions associatives d’entitats locals de Catalunya d'acord amb el que segueix: dos en representació dels ens locals de l’àmbit territorial de cadascuna de les Comissions Territorials d ’Urbanisme de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona,Terres de l ’Ebre i la Vall d ’Aran. Tots ells han de ser membres dels ens locals.
Un representant de l ’Ajuntament de Barcelona, amb veu i vot,quan se sotmetin a informe de la Comissió plans o instruments urbanístics compresos dins de l’àmbit material d’actuació de la Subcomissió d ’Urbanisme de Barcelona.
Set representants de col·legis professionals relacionats amb l ’urbanisme que es determinaran cada dos anys per resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques.
Un representant de les Cambres de la Propietat Urbana i de les Cambres de Comerç, Indústria i Navegació.
Un representant de l’Institut d’Estudis Catalans.
Cinc membres de lliure designació per part del president o de la presidenta de la comissió, entre persones d'un reconegut prestigi professional o acadèmic en matèria d’urbanisme, d’habitatge i de medi ambient.

Normes reguladores
Decret 197/2001, de 10 de juliol, DOGC 3436
Decret 98/2003, d’1 d’abril, DOGC 3862
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, DOGC 5686 (Text refós de la Llei d'urbanisme)
Llei 3/2012, del 22 de febrer, DOGC 6077 (modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme)

Objectiu
Assessorar el DTES sobre la reforma de les polítiques d'ordenació territorial i urbanisme, facilitant la participació de les entitats i experts directament implicats en el territori.

Membres
Composició:
President (Conseller de DTES)
Vicepresident primer
Vicepresident segon (DGOTU)
Cap del Gabient del Conseller de DTES
2 representants dels ens locals designats a proposta de les organitzacons associatives d'entitats locals.
9 representats dels col·legis professionals a proposta dels col·legis d'Ambientòlegs, Enginyers de Camins, Canals i Ports, Advocats, Economistes, Poltòlegs i Sociòlegs, Geògrafs, Aparelladors, Aquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificacio´.
17 persones expertes de l'àmbit acadèmic, professional o econòmic relacionades amb l'ordenació del territori i l'urbanisme.

Normes reguladores
Ordre TES/110/2013, de 4 de juny, per la qual es crea el Comitè d'experts per a la reforma de les politiques d'ordenació territorial i d'urbanisme a Catalunya, DOGC 6392
Ordre TES/151/2013, de 27 de juny, per la qual es modifica l’Ordre TES/110/2013, DOGC 6410
Ordre TES/171/2013, de 22 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre TES/110/2013, DOGC 6426

Data d'actualització:  01.08.2013