• Imprimeix

Mobilitat i transports

Consell Català de la Mobilitat

Objectiu
Òrgan consultiu, assessor i de concertació i participació de les administracions, els organismes, les corporacions,les entitats i els sectors socials vinculats a la mobilitat.

Membres
En la seva composició s’ha de garantir la participació de totes les administracions amb competències en matèria de mobilitat, de les organitzacions empresarials i sindicals, de les organitzacions representatives dels consumidors i els usuaris i, en general,de les entitats cíviques i socials.

 • La presidència, què es exercida pel conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques.
 • La vice-presidència, què és exercida per la persona titular de la Secretària per a la Mobilitat.
 • Una vocalia, integrada pels membres següents, que han de ser designats per les entitats a les quals representen:
  • 3 vocals en representació del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
  • 2 vocals en representació del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
  • 1 vocal en representació de cadascun dels departaments de la Generalitat següents: Presidència; Agricultura, Ramaderia i Pesca; Comerç, Turisme i Consum; Educació; Governació i Administracions Públiques; Salut; Benestar i Família; Economia i Finances; Interior i Treball i Indústria.
  • 1 vocal en representació de l'Institut Català de la Dona.
  • 1 vocal en representació del Servei Català de Trànsit.
  • 3 vocals en representació de l'Associació Catalana de municipis i comarques.
  • 3 vocals en representació de la Federació de Municipis de Catalunya.
  • 1 vocal en representació de l'Entitat Metropolitana del Transport-EMT.
  • 1 vocal en representació de l'Autoritat del Transport Metropolità-ATM.
  • 1 vocal en representació de l'Agrupació de municipis titulars de serveis de transport urbà de la regió metropolitana de Barcelona-AMTU.
  • 1 vocal en representació de l'ens Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat.
  • 1 vocal en representació de cadascuna de les diputacions.
  • 1 vocal en representació de l'Ajuntament de Barcelona.
  • 1 vocal en representació de cadascuna de les autoritats territorials de la mobilitat i consorcis de transport públic que es constitueixin.
  • 4 vocals en representació dels sindicats més representatius, 2 dels quals hauran de pertànyer al sector i subsectors del transport.
  • 1 vocal en representació d'Unió de Pagesos.
  • 2 vocals en representació d'associacions d'empreses de transport de viatgers.
  • 1 vocal en representació de les empreses que realitzen transport urbà de viatgers.
  • 2 vocals en representació d'associacions d'empreses de transport de mercaderies i logística.
  • 2 vocals en representació d'entitats representatives dels carregadors i grans usuaris del transport.
  • 1 vocal en representació de les empreses transitàries.
  • 1 vocal en representació de les empreses privades de transport de mercaderies per ferrocarril.
  • 1 vocal en representació del Consell Català del Taxi.
  • 1 vocal en representació de cadascuna de les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona.
  • 1 vocal en representació de l'empresa Ports de la Generalitat.
  • 1 vocal en representació de l'associació representativa de les empreses consignatàries de vaixells.
  • 1 vocal en representació d'AENA (aeroports espanyols i navegació aèria).
  • 1 vocal en representació de CLASA (Centros Logísticos Aeroportuarios, SA).
  • 1 vocal en representació de l'associació representativa de les línies aèries que operen a Catalunya.
  • 2 vocals en representació de les organitzacions empresarials intersectorials més representatives. 2 vocals en representació de les associacions de consumidors i usuaris.
  • 1 vocal en representació de les entitats representatives d'usuaris de l'automòbil.
  • 2 vocals en representació d'entitats vinculades a la investigació en transport i logística.
  • 2 vocals en representació de les universitats catalanes que imparteixen matèries vinculades amb la mobilitat.
  • 1 vocal en representació de cadascun dels operadors ferroviaris següents: RENFE, FGC, TRAMMET (FGC: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, TRAMMET: Tramvia Metropolità).
  • 1 vocal en representació de TMB (Transports Metropolitans de Barcelona).
  • 1 vocal en representació de CIMALSA (Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA).
  • 2 vocals en representació dels col·legis professionals que tenen vinculació amb la matèria.
  • 1 vocal en representació del Consell General de Cambres de Catalunya.
  • 4 vocals en representació d'entitats sense ànim de lucre vinculades amb la mobilitat.
  • 1 vocal en representació del sector de les empreses concessionàries d'autopistes.
  • 1 vocal en representació de les empreses explotadores d'aparcaments.
  • 2 vocals en representació d'associacions o entitats representatives de les persones amb mobilitat reduïda.
  • 4 vocals, persones de reconegut prestigi en l'àmbit de la mobilitat, lliurament designades pel conseller/a de Política Territorial i Obres Públiques.


Normes reguladores
Llei 9/2003, de 13 de juny, DOGC 3913
Decret 466/2004, de 28 de desembre, DOGC 4291

Consells Territorials de la Mobilitat

Objectiu
Òrgans de consulta i participació dels diferents agents representatius dels organismes i les entitats vinculats amb aquesta matèria i dels ciutadans.

Membres
La composició i el règim orgànic i funcional dels consells territorials de mobilitat han d’ésser determinats per l’ens promotor corresponent de manera que el nivell de participació cívica i social que els sigui propi resti garantit.

Normes reguladores
Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, DOGC 3913

Junta Arbitral del Transport

Objectiu
Dirimir les controvèrsies que puguin sorgir entre empreses del sector i, els empresaris del sector i els usuaris.

Reunions
Segons els casos que es presentin.

Membres
Pel que fa al transport per ferrocarril, aquesta vocalia l’ha d’ocupar un representant de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya o un representant de RENFE, segons correspongui. El nomenament d'aquests representants es fa respectivament, a proposta de les associacions representatives del sector a Catalunya i de les empreses ferroviàries esmentades
Secretari: Un dels dos vocals designats entre el personal de l'Administració de la Generalitat.
President: designat entre el personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, expert en les matèries que siguin de competència de la Junta, llicenciat en dret i nomenat per la DG de Ports i Transports.
Vocals:
2 representants designats entre el personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya experts en les matèries que siguin de competència de la Junta, nomenats per la DG de Ports i Transports
1 representants dels carregadors o dels usuaris, segons que es tracti de controvèrsies relatives al transport de mercaderies o al transport de viatgers
1 representants de les empreses del sector del transport o de les seves activitats auxiliars i complementàries
2 representants dels usuaris i dels carregadors, nomenats a proposta de les associacions representatives dels usuaris o de les associacions representatives dels carregadors, segons es tracti de transport de viatgers o de mercaderies
1 representants de les empreses de transport o de les activitats auxiliars i complementàries elegit, segons l'activitat a què es refereixi la controvèrsia, entre les empreses de:
Transport regular de viatgers, Transport discrecional de viatgers, Transport urbà de viatgers, Transport de viatgers amb vehicles de turisme Transport públic sanitari, Agències de viatges, lloguer de vehicles sense conductor, Lloguer de vehicles amb conductor, Transport públic de mercaderies amb vehicles lleugers, Transport públic de mercaderies amb vehicles pesants, Transport públic internacional de mercaderies, Agències de transport de mercaderies de càrrega completa, Agències de transport de mercaderies de càrrega fraccionada, Transitaris, Magatzemistes-distribuïdors.

Normes reguladores
Decret 135/1991, de 31 de maig, DOGC 1463
Ordre de 26 de febrer de 2001, per la qual s'estableixen normes d'actuació de la Junta Arbitral del Transport de Catalunya, DOGC 3344

Consell Social d'Aeroports de Catalunya

Objectiu
Òrgan en què hi ha representats tots els sectors interessats en l'àmbit aeroportuari català a fi de cooperar en la consecució dels objectius que li són propis.

Membres
El Consell Social d'Aeroports de Catalunya és integrat pel president o presidenta i el vicepresident o vicepresidenta de l'ens, pel director o directora del Consell d'Administració i per un nombre de vocals que designa el Govern entre els representants de la Generalitat, de les administracions locals i de les entitats l'activitat de les quals estigui relacionada amb les competències d'Aeroports de Catalunya."
4. El secretari o secretària del Consell Social d'Aeroports de Catalunya és el mateix que el del Consell d'Administració de l'ens i assisteix a les reunions amb veu però sense vot.

Normes reguladores
Llei 14/2009, del 22 de juliol, d'aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries.
Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa (art. 51).

Consell Assessor de Ports de la Generalitat

Objectiu
Òrgan de consulta i assistència de Ports de la Generalitat.

Reunions
2/any en sessió ordinària.
Extraordinàriament sempre que ho sol·licitin el president/a o un terç dels membres.

Membres
Llei Òmnibus, art. 138:
2. El Consell Assessor de Ports de la Generalitat és integrat pel president/a de l'ens, pel vicepresident/a, pel/per la gerent i per un nombre de vocals que s'han de determinar el Govern, entre els quals hi ha d'haver necessàriament representants de l'Administració de la Generalitat, de les administracions locals en el terme municipal de les qual hi hagi un port adscrit a Ports de la Generalitat, i de les entitats l'activitat de les quals estigui relacionada amb les competències de Ports de la Generalitat.
3. El secretari o secretària del Consell de Govern de ports de la Generalitat és el mateix que el del Comitè Executiu de l'ens i assisteix a les sessions amb veu i sense vot.
Decret 273/1998
El presidents de l'ens
El vicepresident de l'ens
El gerent de l'ens
6 representants de PTO
1 representants d'ECF
1 representants de SG de l'Esport (VCP)
1 representants d'AAR
1 representants d'IC (ara IUE)
1 representants de MAH
3 representants dels municipis en el terme municipal dels quals hi hagi un port adscrit a Ports i Transports, un per a cada una de les tres zones portuàries delimitades en la Llei de ports de Catalunya, elegits de conformitat amb el procediment electoral establert per GAP
3 representants de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació, un per cada una de les tres zones portuàries delimitades en la Llei de ports de Catalunya
1 representants dels ports esportius i turístics, designats per aquests
1 representants del sector esportiu, designat pel sg de l'Esport, prèvia consulta amb les entitats que exerceixen la seva activitat en l'àmbit marítim
3 representants de les confraries de Pescadors, un per cada una de les tres zones portuàries delimitades a la Llei de ports de Catalunya
1 representants de les capitanies marítimes, designat pel Ministeri de Foment
2 representants designats per cada un dels sindicats més representatius dins l'àmbit portuari
Secretari: el mateix que el del Comitè Executiu, amb veu però sense vot, llevat que en sigui membre.

Normes reguladores
La Llei Òmnibus (art. 150) afegeix la DT 7a a la Llei 5/1998:
”Composició del Consell Assessor de Ports de la Generalitat. ”Mentre el Govern no determini el nombre i la distribució de les vocalies del
Comitè Executiu i del Consell Assessor de Ports de la Generalitat, el Consell manté la composició actual.”

Consell Català del Taxi

Objectiu
Òrgan de consulta i assessorament pel que fa als serveis de taxi a Catalunya.

Reunions
Ple i comissions territorials: en sessió ordinària almenys dos cops l'any i en tantes sessions extraordinàries com calgui, a proposta dels seus membres.

Membres
El Ple del Consell del Taxi és integrat per:
La presidència, què es exercida pel conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques.
La vicepresidència, que és exercida per la persona que ocupa el càrrec de secretari per a la Mobilitat.
Les vocalies, integrades pels membres següents:
La persona titular de la Direcció General de Ports i Transports.
2 vocalies en representació del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
2 vocalies en representació del Departament de Treball i Indústria. (ara Treball i IUE)
2 vocalies en representació del Departament de Comerç, Turisme i Consum. (ara IUE)
2 vocalies en representació del Departament d'Interior. (ara IRP)
2 vocalies en representació del Departament de Governació i Administracions Públiques.
2 vocalies en representació del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
1 vocalia en representació de l'Institut Català de la Dona.
2 vocalies en representació de la Federació de Municipis de Catalunya.
2 vocalies en representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
2 vocalies en representació de l'Entitat Metropolitana del Transport.
2 vocalies en representació dels sindicats més representatius del sector dels treballadors assalariats del taxi a Catalunya.
12 vocalies de les associacions professionals representatives del sector, de les quals 6 corresponen a l'àmbit metropolità i les 6 restants a la resta del territori.
2 vocalies en representació de les associacions de consumidors i usuaris, a proposta del Consell de les persones consumidores de Catalunya.
Amb l'objectiu de perseguir la paritat de gènere, en la designació de les vocalies es tendirà a assolir una participació mínima del 50% de dones.

Les Comissions Territorials del Consell del Taxi són integrades cadascuna d'elles per:
La Presidència, que exercirà la persona titular de la direcció general de Ports i Transports o persona en qui delegui.
Les vocalies, que estaran ocupades per les persones següents:
1 vocalia en representació del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
1 vocalia en representació del Departament de Treball i Indústria.
1 vocalia en representació del Departament de Comerç, Consum i Turisme.
1 vocalia en representació del Departament d'Interior.
1 vocalia en representació del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
1 vocalia en representació de les delegacions del Govern corresponents.
1 vocalia en representació de la Federació de Municipis de Catalunya.
1 vocalia en representació de les Associació Catalana de Municipis i Comarques.
2 vocalies en representació de l'Entitat Metropolitana del Transport en el cas de la Comissió que abasti l'àmbit territorial d'actuació d'aquesta entitat.
2 vocalies en representació dels sindicats més representatius del sector dels treballadors assalariats del taxi a Catalunya en el cas de la Comissió territorial que abasti l'àmbit metropolità, i 1 en la resta de comissions.
1 vocalia en representació de les associacions de consumidors i usuaris.
9 vocalies en representació de les associacions professionals representatives del sector per a la Comissió Territorial que abasti l'àmbit metropolità i 4 vocalies per a la resta de Comissions.
Amb l'objectiu de perseguir la paritat de gènere, en la designació de les vocalies es tendirà a assolir una participació mínima del 50% de dones.

Normes reguladores
Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, DOGC 3926
Decret 188/2005, de 13 de setembre, del Consell del Taxi, DOGC 4470

Data d'actualització:  01.08.2013