• Imprimeix

Comissió per a la sostenibilitat de les Terres de l'Ebre

Espai de participació, consultiu, assessor i de concertació de les administracions, els organismes, les corporacions, les entitats i els sectors de la societat civil, amb l'objectiu d'assegurar la sostenibilitat futura de les Terres de l'Ebre.

Les funcions de la Comissió són:

  • Emetre informe previ sobre els aspectes ambientals i de sostenibilitat dels plans, programes i projectes d’àmbit supramunicipal o supracomarcal relacionats amb el Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre i fer el seguiment de la seva execució.
  • Emetre informe sobre la proposta de cabal ecològic de l’Ebre en el tram del delta previst a la disposició addicional desena de la Llei 10/2001, del Pla Hidrològic Nacional, modificada per la Llei 11/2005, de 22 de juny.
  • Presentar propostes i suggeriments en relació amb la redacció i execució del Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre i els seus instruments d’execució.
  • Analitzar i valorar els estudis referents a l’estat i l’evolució dels ecosistemes del tram català de l’Ebre.