• Imprimeix

Cartografia i informació geogràfica

Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya

Objectiu
1. La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya és l’òrgan bàsic de trobada, col·laboració i coordinació entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals en l’àmbit de la cartografia i la informació geogràfica relacionada.
2. La Comissió assessora el Govern i garanteix la participació dels ens locals en l’exercici de la facultat de coordinació cartogràfica i de la informació geogràfica relacionada.

Reunions
Mínim 2 cops l'any

Membres
1. La Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya és presidida pel conseller/a de Política Territorial i Obres Públiques.
2. Integren la Comissió un nombre de vint-i-sis membres, inclòs el president/a i les vicepresidències.
3. La Comissió compta amb dues vicepresidències. La vicepresidència primera correspon al director/a de l’ICC. Ocupa la vicepresidència segona una de les persones representants dels ens locals en la Comissió que es determini per acord d’aquesta.
4. La representació de la Generalitat, a més de la presidència i de la vicepresidència primera, és integrada per les vocalies següents:
a) Una persona en representació del Dept d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
b) Una persona en representació del Dept d’Economia i Finances.
c) Una persona en representació del Dept de Governació i Administracions Públiques.
d) Una persona en representació del Dept de Medi Ambient i Habitatge.
e) Una persona en representació del Dept d’Interior.
f) Una persona en representació del Dept d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.
g) Una persona en representació del Dept de Treball i Indústria.
h) Tres persones en representació del Dept de Política Territorial i Obres Públiques, inclòs l’organisme competent en geologia i geofísica.
i) Una persona en representació de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Normes reguladores
Llei 16/2005, de 27 de desembre

Data d'actualització:  01.08.2013