Guies metodològiques

Les guies metodològiques són un dels instruments que està desenvolupant el Departament per facilitar la implementació a Catalunya de l'avaluació ambiental de plans i programes. Les guies metodològiques no tenen caràcter normatiu, però pretenen:

 • Facilitar la tasca de comprensió del procés d'avaluació ambiental.
 • Aportar eines per a la integració dels criteris ambientals al llarg del procés d'elaboració del pla, programa o projecte.
 • Ajudar a l'elaboració de la documentació ambiental que ha de contenir el del pla, programa o projecte.
 • Incidir en les especificitats de les diferents escales i tipologies de plans, programes o projectes
 • Establir criteris per garantir la qualitat en la verificació dels continguts ambientals dels plans, programes o projectes.

 

La Directiva 2001/42/CE preveu l'avaluació ambiental de plans i programes de naturalesa molt diversa:

 • S'han d'avaluar plans o programes territorials com poden ser els plans territorials parcials o els plans directors urbanístics que elabora el Departament.
 • I també plans urbanístics, que si bé incideixen sobre el territori, o fan a una escala més petita i amb uns instruments d'ordenació diferents. Per posar un exemple: els plans territorials no poden classificar sòl i si ho poden fer els urbanístics.
 • Més enllà dels plans territorials i urbanístic existeix una amplia tipologia de plans sectorials que també es desenvolupen a diferents nivells jeràrquics, és a dir, a diferents escales.
  • S'haurà d'avaluar una pla de mobilitat de Catalunya i també un pla de mobilitat municipal
  • S'hauran d'avaluar plans o programes de turisme, energètics, sobre gestió de recursos hídrics i sanejament,sobre gestió i infraestructures de tractament dels residus i un llarg etc.
Data d'actualització:  18.05.2015