• Imprimeix

Comissió de Toponímia

La Comissió de Toponímia és l'òrgan d'assessorament, consulta i proposta en matèria de fixació oficial dels topònims de Catalunya i el Decret 59/2001, de 23 de gener, pel qual s'estableix la Comissió de Toponímia, i es modifica el Decret 78/1991, de 8 d'abril, sobre l'ús de la toponímia la regula.

a) Procurar la coordinació entre l'Institut d'Estudis Catalans i el Consell General d'Aran i l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en matèria de toponímia.
b) Actuar com a òrgan de coordinació amb altres entitats o institucions amb competències en el camp de la toponímia.
c) Proposar criteris i regles d'escriptura per a l'ús dels topònims en rètols, cartografia, publicacions i mitjans de difusió audiovisual, d'acord amb la normativa lingüística de l'Institut d'Estudis Catalans i del Consell General d'Aran.
d) Proposar criteris per a la determinació i fixació de la toponímia urbana, dels nuclis de població, de les divisions administratives, de la resta de la toponímia de Catalunya i de les formes catalanes de topònims d'altres llengües, sens perjudici de les competències que la legislació vigent atribueix als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
e) Proposar i emprendre mesures per a la difusió de la toponímia oficial i per al foment dels estudis de toponímia en general.
f) Elaborar propostes en relació amb la determinació dels topònims de competència local d'acord amb el que preveu la normativa aplicable en aquesta matèria.

Data d'actualització:  14.03.2012