• Imprimeix

Procés d’ambientalització de la compra pública

Per tal de fer compra pública verda (CPV) cal un procés previ d’ambientalització. Per a aquest procés d’ambientalització de la contractació de productes i serveis es proposa seguir els passos següents: 

1r pas: avaluar les necessitats reals del contracte.

2n pas: recopilar informació de referència pel que fa a l'objecte del contracte en qüestió i els criteris ambientals en la contractació. En aquest sentit, en primer lloc es recomana consultar l'apartat de recursos, en segon lloc el d'enllaços d'interès i, en cas de no trobar res adequat, cal que us adreceu a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat.

3n pas: recuperar i analitzar els plecs, la documentació de les ofertes i l'informe d'adjudicació de l'anterior licitació, si escau.

4r pas: revisar els plecs existents i els criteris ambientals que incorpora, l’anàlisi del compliment de les clàusules per les empreses adjudicatàries, la identificació de nous criteris ambientals, la proposta de nous criteris i fer-ne la inclusió en els nous plecs basada en la seva estructura.

És molt important fer un seguiment del compliment dels criteris ambientals durant l’execució del contracte.

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic preveu la inclusió de criteris ambientals en diferents etapes del procediment de contractació:

En els contractes d’obres i en els contractes de serveis, en els casos adequats, es podrà exigir a al licitador que acrediti mesures de gestió ambiental.

En els contractes subjectes a regulació harmonitzada, quan els òrgans de contractació exigeixin com a prova per acreditar la solvència tècnica o professional la presentació de certificats expedits per organismes independents que acreditin que el licitador compleix determinades normes de gestió ambiental, es farà referència a l’EMAS o a altres sistemes de gestió ambiental reconeguts.

Les característiques de l’objecte del contracte es detallen en el plec de prescripcions tècniques particulars. Quan l’objecte del contracte afecti o pugui afectar el medi ambient, les prescripcions tècniques es definiran aplicant criteris de sostenibilitat i protecció ambiental.

L’adjudicació dels contractes s’ha de realitzar utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu. La millor relació qualitat-preu s’avaluarà d’acord amb criteris econòmics i qualitatius, que poden incloure aspectes ambientals o socials.

Els criteris d’adjudicació han d’estar vinculats amb l’objecte del contracte i poden fer referència a qualsevol etapa del seu cicle de vida.

Es pot adjudicar d’acord amb la millor relació cost-eficàcia, sobre la base del preu o cost, mitjançant, si escau, el càlcul del cost del cicle.

El càlcul del cost del cicle de vida pot incloure externalitats ambientals, a condició que el seu valor monetari es pugui determinar i verificar.

Els òrgans de contractació poden establir condicions especials en relació amb l’execució del contractes, sempre que siguin vinculades amb l’objecte del contracte, no siguin discriminatòries, siguin compatibles amb el dret comunitari i sindiquin a l’anunci de licitació i als plecs.

És obligatori l’establiment d’almenys una condició especial d’execució d’innovació, ambiental o social.

Alguns exemples poden ser la reducció de les emissions atmosfèriques, l’ús d’energies renovables, la gestió sostenible de l’aigua, el reciclatge o l’ús d’envasos reutilitzables.

 

Data d'actualització:  22.05.2015