• Imprimeix

Normativa de referència

 • Directiva 2014/24/UE del Parlament europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.
 • Directiva 2014/23/UE del Parlament europeu i del Consell Europeu, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió.
 • Directiva 2014/25/UE del Parlament europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a la contractació per a entitats que operen en els sectors de l'aigua, la energia, els transports i els serveis postals i per la qual es deroga la Directiva 2004/17/CE.

Informació relacionada

 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
   

Informació relacionada

 • Resolució de 22 de juny de 1998, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de 9 de juny de 1998, pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en la construcció (DOGC 2694, de 3 d'agost de 1998).
 • Acord del Govern, de 24 de desembre de 1991 (DOGC 1537, de 3 de gener de 1992). En aquest acord es van fixar obligacions "ecològiques" referents a algunes adquisicions de la Generalitat de Catalunya. En concret, es feia referència a adquisicions de vehicles "verds", així com a l'ús de paper reciclat i de paper ecològic.
 • Decret 202/1998, de 30 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de foment per a l'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges (DOGC 2697, de 6 d'agost de 1998).
 • Acord del Govern, d’11 d’octubre de 2005, de mesures per fomentar l’ambientalització de la contractació pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats i empreses públiques que hi estan adscrites o vinculades.
 • S’instava els departaments a incloure criteris de gestió ambiental en els requisits de solvència tècnica de determinats contractes i a incorporar criteris ambientals en els plecs de contractació administrativa. També preveia la creació de la Comissió de Seguiment de l’Ambientalització de la Contractació Administrativa (CSACA).
 • Acord del Govern, de 9 de desembre de 2009, de mesures en matèria de contractació pública. En aquest acord s’estableixen les mesures d’ambientalització de la contractació pública.
 • Acord del Govern, de 3 de gener de 2017, per a l’adquisició de vehicles de baixes emissions i altres aspectes per a la millora ambiental de les flotes de vehicles.

Informació relacionada

Data d'actualització:  31.01.2018