• Imprimeix

Aplicació de l’Acord del Govern per a l’adquisició de vehicles de baixes emissions

L’Acord del Govern per a l’adquisició de vehicles de baixes emissions i altres aspectes per a la millora ambiental de les flotes de vehicles, ha estat aprovat en la sessió del Govern del dia 3 de gener de 2017.

Els registres que disposem de la qualitat de l’aire a Catalunya, manifesten que la seva evolució tendeix d’una manera constant cap a nivells de qualitat cada cop més bons, excepte pel que fa al diòxid de nitrogen (NO2), les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i l'ozó (O3), especialment en les zones amb aglomeracions urbanes amb economies dinàmiques.

Concretament, els contaminants NO2 i PM10 superen els valors límit d'immissió legislats a nivell europeu a 40 municipis de la Regió metropolitana de Barcelona, que estan declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric. Tot i tractar-se d'una contaminació d'abast local amb afectació en extensió de superfície de Catalunya reduïda, afecta a un 60% de la seva població total. Cal considerar que com a mínim el 51% de les emissions de NOx i el 53% de les emissions de partícules PM10 a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric de la conurbació de Barcelona, són degudes al transport terrestre.

El Govern de Catalunya treballa des de fa anys per la millora de la qualitat de l’aire en tot el seu territori i amb aquest objectiu està desenvolupant la implementació de mesures estructurals per disminuir les concentracions actuals d’NOx i PM10. En aquest sentit, el Govern va aprovar el 23 de setembre de 2014 el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric, que determina els àmbits claus en contaminació atmosfèrica i estableix mecanismes d’actuació, d’acord amb les orientacions del programa europeu Aire net per Europa.

Per això, i tal com s’està procedint a altres grans conurbacions urbanes d’Europa, des de les polítiques públiques s’està orientant el model de mobilitat cap a una mobilitat més neta i sostenible que integra un canvi en els modes de transport per tal d’incorporar el major nombre possible de vehicles de baixes emissions (elèctrics, híbrids i de gas) i alhora donar suport a la innovació tecnològica.

La contractació pública esdevé una eina clau per al desenvolupament de les polítiques públiques, per això, el Govern de Catalunya per tal d’impulsar i incrementar el nombre de vehicles de baixes emissions a les flotes públiques, ha acordat que els òrgans de contractació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, iniciïn un canvi en el procés d’adquisició de vehicles de les categories M1 i N1 que possibiliti la major adquisició de vehicles de baixes emissions, prioritzant en primer terme la compra de vehicles elèctrics i en segon terme vehicles híbrids o de gas (bifuel de gasolina).

L’Acord de Govern contempla l’emissió d’un Informe Justificatiu d’excepció en cas que els responsables de flota o l’òrgan de contractació competent per motius tècnics o pressupostaris, no considerin l’adquisició de vehicles segons les prioritats indicades. L’Informe Justificatiu d’excepció s’haurà d’incloure en l’expedient administratiu de contractació corresponent i se n’haurà de remetre còpia a la a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

En les licitacions per l’adquisició de vehicles i en les de contractes de serveis l’execució dels quals requereixi l’ús de vehicles, els òrgans de contractació han d’aplicar la darrera versió de la Guia per a la compra verda de vehicles.

L’Acord de Govern incorpora una sèrie de mesures de millora ambiental de les flotes que han de realitzar els responsables de la gestió de les flotes de vehicles de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

Data d'actualització:  31.01.2018