• Imprimeix

PDU per a la delimitació i ordenació del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès

Data d'aprovació
Aprovació definitiva el 28 d'abril de 2014, publicat al DOGC núm 6637,  de 4 de juny de 2014.

Àmbit
L’àmbit d’aquest Pla director urbanístic (PDU) està constituït pels terrenys compresos en la delimitació del sector de la Modificació del Pla general metropolità. Centre direccional de Cerdanyola 2002 i posterior Modificació de 2005; pels terrenys situats al sud del referit àmbit qualificats pel PGM-76 de sistemes generals metropolitans, Parcs i jardins urbans actuals i de nova creació d’àmbit metropolità (clau 6c) i Equipaments comunitaris i dotacions actuals i de nova creació d’àmbit metropolità (claus 7a i 7c) -part dels qual estan integrats en el Parc Natural de Collserola d’acord amb el Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Grogai de la Rierada-Can Balasc; i pels terrenys que formant part del Parc Tecnològic, que com a sistemes generals adscrits a l’execució del referit sector, no són necessaris per a l’ús inicialment previst, com és part de la superfície qualificada de Protecció de sistemes de la reserva viària dels Túnels d’Horta (clau 9), parcs i jardins integrats en el Parc dels Gorgs, encara no urbanitzada i necessària per a l’ordenació del total àmbit del Centre direccional del que formaven part inicialment aquests sòls i que per a una major coherència amb els requisits ambientals, ecològics i de prioritats del Centre Direccional és necessari incloure-s’hi i modificar el seu destí. 

Aquest àmbit en el seu conjunt s’identifica per l’àrea que limita: amb l’autopista B-30 i la carretera B-30 al nord; amb el vial de vora previst al PGM 1976, en el límit sud del Centre Direccional, que discorre sensiblement en paral·lel a la carretera BP-1413, de Cerdanyola a Sant Cugat, i una franja entre el mateix vial de vora i el límit del Parc Tecnològic, pel sud; amb el límit del sòl urbà de Cerdanyola del Vallès per l’est; i amb el límit de terme municipal de Sant Cugat del Vallès, amb el sector urbanitzable delimitat La Pelleria, amb sòls urbans, i amb sòls urbanitzables no delimitats (més enllà del límit que configura la reserva del vial de la sortida del túnel central, i no vinculats amb les claus 11), per l’oest .

Documentació
Documents continguts en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya.

Data d'actualització:  19.02.2015