• Imprimeix

Pla territorial metropolità de Barcelona

Aprovació definitiva

En data 20 d'abril de 2010, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla territorial metropolità de Barcelona (DOGC núm. 5627 - 12/05/2010).

EDICTE de 26 de març de 2013, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa. del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 2010/279.

EDICTE de 24 de març de 2015, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa. del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 2010/203.

 

• Espais oberts. Planejament. ACORD GOVERN 100/2017 - Espais oberts. Planejament. Modificat ACORD GOV 100/2017
• Espais oberts. Proposta - ACORD GOVERN 130/2013 -  Espais oberts. Proposta. Modificat ACORD GOV 130/2013 –  ACORD GOVERN 174/2013 -  Espais oberts. Proposta. Modificat ACORD GOV/174/2013 - ACORD GOVERN 31/2015 -  Espais oberts. Proposta. Modificat ACORD GOV/31/2015 - ACORD GOVERN 100/2017 - Espais oberts. Proposta. Modificat ACORD GOV 100/2017
• Espais oberts. Proposta amb planejament (zones verdes i equipaments) - ACORD GOVERN 130/2013 – Espais oberts. Proposta amb planejament. Modificat ACORD GOV 130/2013 – ACORD GOVERN 174/2013 – Espais oberts. Proposta amb planejament. Modificat ACORD GOV 174/2013 - ACORD GOVERN 31/2015 – Espais oberts. Proposta amb planejament. Modificat ACORD GOV 31/2015 - ACORD GOVERN 100/2017 - Espais oberts. Planejament. Modificat ACORD GOV 100/2017
• Sistema urbà. Planejament 
• Sistema urbà. Planejament i sistema d'espais oberts - ACORD GOVERN 130/2013 – Sistema urbà. Planejament i sistema d’espais oberts. Modificat ACORD GOV 130/2013 – ACORD GOVERN 174/2013 –Sistema urbà. Planejament i sistema d’espais oberts. Modificat ACORD GOV 174/2013ACORD GOVERN 31/2015 - Sistema urbà. Planejament i sistema d’espais oberts. Modificat ACORD GOV 31/2015 - ACORD GOVERN 100/2017 - Sistema urbà. Planejament i espais oberts. Modificat ACORD GOV 100/2017
• Sistema urbà. Estratègies urbanes - ACORD GOVERN 100/2017 - Sistema urbà. Estratègies urbanes. Modificat ACORD GOV 100/2017
•  Sistema urbà. Estructura nodal del territori - ACORD GOVERN 130/2013 – Sistema urbà. Estructura nodal del territori. Modificat ACORD GOV 130/2013 – ACORD GOVERN 174/2013Sistema urbà. Estructura nodal del territori. Modificat ACORD GOV 174/2013 - ACORD GOVERN 31/2015 - Sistema urbà. Estructura nodal del territori. Modificat ACORD GOV 31/2015 
• Infraestructures ferroviàries i de transport públic. Xarxa proposada   
• Infraestructures ferroviàries i de transport públic. Actuacions
• 
Infraestructures viàries. Xarxa proposada  
• Infraestructures viàries. Actuacions  
• Infraestructures viàries. Traçats alternatius de la Ronda del Vallès Anul.lat. Sentència del TSJC 198/2013 - Sentència del TSJC 216/2013

Annex I. Estadístic

Annex II. Cartogràfic
• Municipis (versió per imprimir)
o Alt Penedès (zip 1 , zip 2 )
o Baix Llobregat (zip 1 , zip 2 )
o Barcelonès (zip )
o Garraf (zip )
o Maresme (zip 1 , zip 2 )
o Vallès Occidental (zip 1 , zip 2 )
o Vallès Oriental 1 (zip 1 , zip 2 , zip 3 )
• Municipis per àmbits (versió interactiva)
Inici
Índex municipis RMB
Àmbits
Alt Maresme
Àrea Metropolitana de Barcelona (Central)
Àrea urbana d'Arenys
Àrea urbana de Martorell
Àrea urbana de Mataró
Àrea urbana de Sabadell
Àrea urbana de Terrassa
Àrea urbana de Vilafranca del Penedès
Baix Maresme
Garraf
Granollers
Mediona - Anoia
Montseny
Riera de Caldes
Tenes - Besòs 

Annex III. Zona de servei aeroportuari, afectacions i servituds aeronàutiques 

Annex IV. Cartografia ambiental
• Connectivitat fauna (zip )
• Interès Agrari (zip )
• Interès Fauna (zip )
• Interès Flora Vegetació (zip )
• Valoració Interès Natural i Agrari (zip )

(Sistema de referència cartogràfic UTM-31N amb Datum ETRS89)

Estils d'edició

dgn

Propietats de capa i arxius d'edició 
shp
Arxiu de representació de llegenda d'estratègies
Arxiu de representació de llegenda de nodalitats
Arxiu d'estils i simbologia
Arxiu de representació de llegenda d'espais oberts proposta
Arxiu de representació de llegenda de sistema urbà
Arxiu de representació de llegenda de tipologies de teixits 
Sistema d'espais oberts
dgn
Connectors
Espais oberts proposta
Rius Catalunya
Espais amb protecció jurídica supramunicipal
shp
Proteccions jurídiques
Sistema d'espais oberts proposta
Sistema d'infraestructures de mobilitat
dgn
Ronda del Vallès alternatives
Xarxa ferroviària
Xarxa viària 
shp
Estacions xarxa ferroviària
 Xarxa ferroviària
Xarxa viària
Sistema urbà
dgn
Estratègies urbanes. Àmbits de reforçament nodal metropolità
Estratègies urbanes
Estructura nodal
Planejament vigent
Tipologies contorn
Tipologies 
shp
Estratègies i nodalitats
Àrees especialitzades
Àrees urbanes
Estratègies puntuals
 Nodalitats puntuals
Planejament
Sectors urbanitzables
Sistema urbà Alt Penedès
Sistema urbà Barcelonès
Sistema urbà Baix Llobregat
Sistema urbà Garraf
Sistema urbà Maresme
Sistema urbà Vallès Occidental
Sistema urbà Vallès Oriental
Zones de servitud aeroportuària
Tipologies
Tipologies de teixits

Data d'actualització:  23.08.2017