Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Departament  > Plans  > Planificació territorial i urbanística  > Plans territorials  > Plans territorials parcials  > Pla territorial metropolità de Barcelona
 

Enllaços relacionats

Pla territorial metropolità de Barcelona

Aprovació definitiva

En data 20 d'abril de 2010, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla territorial metropolità de Barcelona (DOGC núm. 5627 - 12/05/2010).

EDICTE de 26 de març de 2013, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa. del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 2010/279.


Documentació i plànols

1. Memòria general
Memòria general part I - Marc de referència
Memòria general part II - Escenaris, reptes i alternatives
Memòria general part III - Propostes
2. Normes d’ordenació

•  Normes d'ordenació territorial i directius del paisatge Sentència del TSJC 687/2012Normes d’ordenació territorial

3. Plànols generals 

Espais oberts. Planejament
Espais oberts. Proposta - ACORD GOVERN 130/2013 -  Espais oberts. Proposta. Modificat ACORD GOV/130/2013 –  ACORD GOVERN 174/2013 -  Espais oberts. Proposta. Modificat ACORD GOV/174/2013
Espais oberts. Proposta amb planejament (zones verdes i equipaments) - ACORD GOVERN 130/2013 – Espais oberts. Proposta amb planejament. Modificat ACORD GOV/130/2013ACORD GOVERN 174/2013 – Espais oberts. Proposta amb planejament. Modificat ACORD GOV/174/2013
Sistema urbà. Planejament
Sistema urbà. Planejament i sistema d'espais oberts - ACORD GOVERN 130/2013 – Sistema urbà. Planejament i sistema d’espais oberts. Modificat ACORD GOV/130/2013ACORD GOVERN 174/2013Sistema urbà. Planejament i sistema d’espais oberts. Modificat ACORD GOV/174/2013
Sistema urbà. Estratègies urbanes
Sistema urbà. Estructura nodal del territori - ACORD GOVERN 130/2013 – Sistema urbà. Estructura nodal del territori. Modificat ACORD GOV/130/2013ACORD GOVERN 174/2013Sistema urbà. Estructura nodal del territori. Modificat ACORD GOV/174/2013
Infraestructures ferroviàries i de transport públic. Xarxa proposada
Infraestructures ferroviàries i de transport públic. Actuacions
Infraestructures viàries. Xarxa proposada
Infraestructures viàries. Actuacions
• Infraestructures viàries. Traçats alternatius de la Ronda del Vallès Anul.lat. Sentència del TSJC 198/2013 - Sentència del TSJC 216/2013               
4. Plànols informatius de valors del sòl no urbanitzable
Patrimoni natural
Connectivitat ecològica
Valors agraris
Patrimoni geològic i aqüífers protegits
Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN)
Valors paisatgístics
Espais oberts inundabilitat ACA
5. Avaluació ambiental estratègica
Document de referència
Annexos. IA Protecció Civil
ISA PTMB
Annex 1
Annex 2
Annex 3
ISA PTMB
Memòria ambiental
6. Estudi econòmic i financer
Bases sòcioeconòmiques
Estudi econòmic i financer
7. Informe de participació
8. Annexos

Annex I. Estadístic
Annex II. Cartogràfic
• Municipis (versió per imprimir)
o Alt Penedès (zip 1 , zip 2 )
o Baix Llobregat (zip 1 , zip 2 )
o Barcelonès (zip )
o Garraf (zip )
o Maresme (zip 1 , zip 2 )
o Vallès Occidental (zip 1 , zip 2 )
o Vallès Oriental 1 (zip 1 , zip 2 , zip 3 )
• Municipis per àmbits (versió interactiva)
o Inici
o Índex municipis RMB
o Àmbits
o Alt Maresme
o Àrea Metropolitana de Barcelona (Central)
o Àrea urbana d'Arenys
o Àrea urbana de Martorell
o Àrea urbana de Mataró
o Àrea urbana de Sabadell
o Àrea urbana de Terrassa
o Àrea urbana de Vilafranca del Penedès
o Baix Maresme
o Garraf
o Granollers
o Mediona - Anoia
o Montseny
o Riera de Caldes
o Tenes - Besòs
Annex III. Zona de servei aeroportuari, afectacions i servituds aeronàutiques
Annex IV. Cartografia ambiental
Connectivitat fauna (zip )
Interès Agrari (zip )
Interès Fauna (zip )
Interès Flora Vegetació (zip )
Valoració Interès Natural i Agrari (zip )

Cartografia d'ordenació

Estils d'edició

dgn
Propietats de capa i arxius d'edició 
shp
Arxiu de representació de llegenda d'estratègies
Arxiu de representació de llegenda de nodalitats
Arxiu d'estils i simbologia
Arxiu de representació de llegenda d'espais oberts proposta
Arxiu de representació de llegenda de sistema urbà
Arxiu de representació de llegenda de tipologies de teixits 
Sistema d'espais oberts
dgn
Connectors
Espais oberts proposta
Rius Catalunya
Espais amb protecció jurídica supramunicipal
shp
Proteccions jurídiques
Sistema d'espais oberts proposta
Sistema d'infraestructures de mobilitat
dgn
Ronda del Vallès alternatives
Xarxa ferroviària
Xarxa viària 
shp
Estacions xarxa ferroviària
 Xarxa ferroviària
Xarxa viària
Sistema urbà
dgn
Estratègies urbanes. Àmbits de reforçament nodal metropolità
Estratègies urbanes
Estructura nodal
Planejament vigent
Tipologies contorn
Tipologies 
shp
Estratègies i nodalitats
Àrees especialitzades
Àrees urbanes
Estratègies puntuals
 Nodalitats puntuals
Planejament
Sectors urbanitzables
Sistema urbà Alt Penedès
Sistema urbà Barcelonès
Sistema urbà Baix Llobregat
Sistema urbà Garraf
Sistema urbà Maresme
Sistema urbà Vallès Occidental
Sistema urbà Vallès Oriental
Zones de servitud aeroportuària
Tipologies
Tipologies de teixits


Data d'actualització: 12.02.2015