• Imprimeix

Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida)

Aprovació definitiva

En data 24 de juliol de 2007, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida). L'acord de Govern i la normativa del Pla han estat publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4982, de 5 d'octubre 2007 a l'efecte de la seva executivitat immediata.

0. Presentació, crèdits i índex

1. Preàmbul
1.1. Marc legal del Pla
1.2. Sentit i abast del planejament territorial
1.3. Contingut i format dels plans territorials parcials

2. Les premisses del Programa de Planejament Territorial
2.1. Consideracions generals
2.2. Criteris de planejament
2.3. Escenaris econòmics i demogràfics

3. L’àmbit del Pla
3.1. Emmarcament territorial: les Terres de Lleida en el context de Catalunya
3.2. Medi físic
3.3. Poblament i cultura
3.4. Xarxes i sistemes de comunicacions

4. El sistema d’espais oberts
4.1. Definició, objectius i determinacions bàsiques
4.2. Els espais oberts a les Terres de Lleida
4.3. Sòl no urbanitzable de protecció especial
4.4. Sòl no urbanitzable de protecció territorial
4.5. Sòl no urbanitzable de protecció preventiva
4.6. Proposta

5. El sistema d’assentaments
5.1. Definició, objectius i determinacions bàsiques
5.2. Components socioeconòmics
5.3. Sistemes i subsistemes plurimunicipals d’assentaments
5.4. Caracterització i categorització
5.5. Àmbits de cooperació, planificació i gestió supramunicipal
5.6. Perspectives de subministrament d’energia elèctrica, d’abastament d’aigua i de sanejament

6. El sistema d’infraestructures de mobilitat i transport
6.1. Definició, objectius i determinacions bàsiques d’actuació
6.2. Anàlisi de la mobilitat actual
6.3. Xarxa viària
6.4. Xarxa ferroviària
6.5. Sistema aeroportuari
6.6. Sistema logístic

0. Índex

1. Continguts i objectius del Pla
1.1. Estructura formal del Pla
1.2. Síntesi dels continguts del Pla
1.3. Objectius del Pla
1.4. Relació amb altres plans i programes

2. Diagnosi ambiental de l’àmbit de les Terres de Lleida 
2.1. Emmarcament
2.2. Aspectes rellevants de la situació dels espais oberts a l’àmbit
2.3. Aspectes rellevants de la situació dels assentaments de l’àmbit
2.4. Aspectes rellevants de la situació de les infraestructures de mobilitat i transport de l’àmbit
2.5. L’alternativa zero: evolució dels paràmetres ambientals rellevants en absència del Pla

3. Objectius ambientals del planejament territorial
3.1. Emmarcament
3.2. Obligacions jurídiques en matèria de biodiversitat, sòl, aigua, aire, clima i paisatge sobre les quals el planejament territorial té capacitat d’incidència
3.3. Objectius ambientals del Pla

4. Avaluació ambiental del Pla
4.1. Emmarcament
4.2. Coherència entre els objectius generals i l’estratègia d’ordenació territorial adoptada
4.3. Coherència entre els objectius ambientals i les principals propostes que formula el Pla pel que fa al sistema d’espais oberts
4.4. Coherència entre els objectius ambientals i les principals propostes que formula el Pla pel que fa al sistema d’assentaments
4.5. Coherència entre els objectius ambientals i les principals propostes que formula el Pla pel que fa al sistema d’infraestructures de mobilitat i transport

5. Incidència ambiental de les propostes del Pla i formulació de recomanacions al respecte
5.1. Emmarcament
5.2. Incidència ambiental de les propostes del Pla referides al sistema d’espais oberts
5.3. Incidència ambiental de les propostes del Pla referides al sistema d’assentaments
5.4. Incidència ambiental de les propostes del Pla referides al sistema d’infraestructures de mobilitat i transport

6. Resum no tècnic de l'informe de sostenibilitat ambiental del Pla

7. Descripció de les mesures de seguiment i supervisió proposades

Annexos

  • Annex 1. Matrius de coherència
  • Annex 2. Catàleg dels espais d'interès regional inclosos en la categoria de protecció especial
  • Annex 3. Catàleg dels espais d'interès comarcal inclosos en la categoria de protecció especial
  • Annex 4. Catàleg dels espais d'interès local inclosos en la categoria de protecció especial
  • Annex 5. Anàlisi del grau de cobertura dels hàbitats d'interès comunitari per als espais inclosos a la categoria de protecció especial
Data d'actualització:  15.02.2016