• Imprimeix

Pla territorial parcial de les Terres de l'Ebre

Aprovació definitiva

Aprovat definitivament pel Consell Executiu el dia 27 de juliol de 2010.

Publicat al DOGC núm.5696 de 19 d'agost de 2010

Contingut

El nou Pla: 

 • Ordena el desenvolupament urbanístic de l’àmbit  i protegeix els valors naturals, la connectivitat ecològica i els espais significatius d’interès paisatgístic, com el delta de l’Ebre o les planes inundables del riu.
 • Defineix les estratègies de creixement dels nuclis urbans i potencia el sòl per a activitat econòmica amb l’impuls del LOGIS Ebre, el polígon industrial Catalunya sud i dos nous polígons supramunicipals, el de la Fatarella i el del Molló, alhora que delimita tres reserves de sòl de potencial interès estratègic, a l’Aldea-Camarles, Alcanar i Móra la Nova.
 • Proposa millores a totes les xarxes d’infraestructures: les xarxes viària i ferroviària, els sistemes portuari, aeroportuari i logístic i, atesa la singularitat de les Terres de l’Ebre, en les relacionades amb la navegació fluvial.
 • Inclou la potenciació dels principals eixos viaris amb la substitució funcional de l’N-340 per l’autovia A-7 com a via ràpida de gran capacitat, la reconversió a autovia de la C-12, la construcció de variants i el condicionament de la xarxa de carreteres secundàries.
 • Incorpora les previsions d’infraestructures ferroviàries d’abast general i proposa un enllaç ferroviari des de l’Aldea fins al port d’Alcanar, com també un tren-tramvia.
 • Aposta pel port d’Alcanar com a port comercial amb gran potencial logístic, dotat d’accessos de qualitat, per a la qual cosa preveu el desdoblament de l’actual N-340 fins a Amposta i l’enllaç ferroviari abans esmentat.
 • Integra les Directrius del paisatge per a la protecció i la gestió d’aquest, vinculades al Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre, que també s’ha aprovat.

 1. Objecte i context de l’informe de sostenibilitat ambiental
 2. Contingut i objectius del Pla
 3. Diagnosi ambiental de les Terres de l’Ebre
 4. Objectius ambientals del planejament territorial
 5. Descripció i avaluació d’alternatives
 6. Descripció i avaluació dels impactes ambientals significatius de l’alternativa escollida
 7. Avaluació global del Pla i justificació del complement dels objectius ambientals establerts
 8. Mesures de seguiment i supervisió
 9. Síntesi no tècnica
 10. Fons documental consultat

Annex


5.1 Plànols ISA

Usos del sòl 2002
Usos del sòl 1987
Règim urbanístic del sòl
Unitats de Paisatge
Hàbitats d’interès comunitari (HIC)
Connectivitat ecològica
Espais protegits 1
Espais protegits 2
Fauna
Riscos ambientals 1
Riscos ambientals 2
Riscos ambientals 3
Avaluació d’espais oberts
Avaluació d’espais oberts 2
Avaluació d’infraestructures

1. Antecedents 
2. Persones físiques i jurídiques que han presentat escrits amb al·legacions al Projecte de Pla aprovat inicialment
3. Informe del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
4. Síntesi i consideració de les al·legacions al Projecte de Pla aprovat inicialment efectuades pels departaments i òrgans
5. Síntesi i consideració de les al·legacions al Projecte de Pla aprovat inicialment efectuades per administracions públiques,

Annex: Escrits dels veïns de l’Aldea i Deltebre

Data d'actualització:  14.11.2018