• Imprimeix

Pla territorial parcial de les Comarques Gironines

Data d'aprovació

En data 14 de setembre de 2010, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines (DOGC núm. 5735 de 15 d'octubre de 2010)

Àmbit

Comarques Gironines: l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i el Ripollès

          INFORME DE PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL I PÚBLICA

1. Informe pública i institucional de l’Avantprojecte de Pla
2. Informe pública i institucional del Projecte de Pla aprovat inicialment

0. Portades i índex
1. Preàmbul 
1.1 Marc legal del Pla.
1.2 Sentit i abast del planejament territorial.
1.3 Contingut i format dels plans territorials.
2. Les premisses del Programa de Planejament Territorial
2.1 Consideracions generals
2.2 Criteris de planejament
2.3 Escenaris econòmics i demogràfics
3. L’àmbit funcional de les comarques gironines
3.1 Determinació de l’àmbit del Pla
3.2 Antecedents de planejament territorial a l’àmbit del Pla
3.3 Emmarcament de l’àmbit del Pla
3.4 Els components físics i naturals del territori
3.5 Un territori fortament antropitzat
3.6 Els components socials i econòmics del territori
3.7 Punts forts i punts febles del territori de les Comarques Gironines
4. Definició dels objectius del pla territorial de les Comarques Gironines
4.1 Marc de definició dels objectius del Pla territorial de les Comarques Gironines.
4.2 Contingut del Pla
4.3 Escenaris per a l’any 2026 i processos de transformació territorial
4.4 Els objectius del Pla territorial de les Comarques Gironines
4.5 Compliment del objectius del Pla territorial general de Catalunya
5. Sistema d’espais oberts
5.1 Introducció
5.2 Els espais oberts a les Comarques Gironines
5.3 Sòl de protecció especial
5.4 Sòl de protecció territorial
5.5 Sòl de protecció preventiva
5.6 Àmbits d’especial valor connector
5.7 Sòls subjectes a riscos, vulnerabilitats i afectacions
5.8 Síntesi de propostes
Annex I Inventari dels espais i connectors que integren la xarxa d’espais de protecció especial
6. Sistema d’assentaments
6.1 Conceptes i dades de sortida
6.2 Estructuració de l’àmbit de les Comarques Gironines
6.3 Avaluació de les necessitats de sòl per a activitat econòmica i de les d’habitatge en l’escenari 2026
6.4 Abastament d’aigua i sanejament
6.5 Definició d’estratègies de desenvolupament urbanístic
6.6 Fórmules de cooperació supramunicipal
6.7 Propostes del Pla per als àmbits
6.7.1 Àmbits de l'Alt Empordà
6.7.2 Àmbits del Baix Empordà
6.7.3 Àmbits de la Garrotxa
6.7.4 Àmbits del Gironès
6.7.5 Àmbits del Pla de l'Estany
6.7.6 Àmbits del Ripollès
6.7.7 Àmbits de la Selva
Annex II Estat del planejament urbanístic de les Comarques Gironines
7. Infraestructures de mobilitat
7.1 Anàlisi de la mobilitat
7.2 El sistema viari
7.3 El sistema ferroviari
7.4 El sistema logístic, portuari i aeroportuari
7.5 Propostes dels sistemes de mobilitat
Crèdits 

Plànols d’informació:

Plànol I.1 Topogràfic
Plànol I.2 Principals cobertes de sòl
Plànol I.3 Patrimoni geològic, zones humides, mulleres i torberes
Plànol I.4 Possibles afectacions o riscos territorials a estudiar
Plànol I.5 Inventari del patrimoni arquitectònic

Plànols d’ordenació:

Plànol O.1 Model territorial (vertebració del territori). - ACORD GOV/167/2014. - Model territorial (vertebració del territori). Modificat ACORD GOV/167/2014 - TSJC 173/2014 - Model territorial (vertebració del territori). Modificat TSJC 173/2014
Plànol O.2 Model territorial (estructura nodal). - ACORD GOV/167/2014. - Model territorial (estructura nodal). Modificat ACORD GOV/167/2014 - TSJC 173/2014 - Model territorial (estructura nodal). Modificat TSJC 173/2014
Plànol O.3.1 Model territorial (infraestructures de mobilitat). - ACORD GOV/167/2014. - Model territorial (infraestructures de mobilitat). Modificat ACORD GOV/167/2014 - TSJC 173/2014 - Model territorial (infraestructures de mobilitat). Modificat TSJC 173/2014 
Plànol O.3.2 Model territorial (infraestructures de mobilitat) - TSJC 173/2014 - Model territorial (infraestructures de mobilitat). Modificat TSJC 173/2014
Plànol O.4 Estratègies de desenvolupamentTSJC 173/2014 - Estratègies de desenvolupament. Modificat TSJC 173/2014 
Plànols O.5 Estructura del sistema d’espais oberts. Àmbits d’especial valor connector. - ACORD GOV/167/2014. - Estructura del sistema d’espais oberts. Àmbits d’especial valor connector. Modificat ACORD GOV/167/2014 - TSJC 173/2014 - Estructura del sistema d’espais oberts. Àmbits d’especial valor connector. Modificat TSJC 173/2014 
Plànols O.6 Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures -Alt Empordà
Plànols O.7 Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures -Baix Empordà. - ACORD GOV/167/2014. - Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures -Baix Empordà. Modificat ACORD GOV/167/2014
Plànols O.8 Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures -Garrotxa
Plànols O.9 Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures -Gironès - TSJC 173/2014 - Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures – Gironès. Modificat TSJC 173/2014 
Plànols O.10 Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures -Pla de l’Estany - TSJC 173/2014 - Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures - Pla de l’Estany. Modificat TSJC 173/2014
Plànols O.11 Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures -Ripollès  
Plànols O.12 Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures -Selva - TSJC 173/2014 - Espais oberts, estratègies d’assentaments i actuacions d’infraestructures – Selva. Modificat TSJC 173/2014

 

          NORMES D’ORDENACIÓ TERRITORIAL. DIRECTRIUS DE PAISATGE

Títol I Disposicions de caràcter general
Títol II Sistema d’espais oberts
Títol III Sistema d’assentaments
Títol IV Sistema d’infraestructures de mobilitat
Títol V Instruments de gestió supramunicipal
Disposicions addicionals
Disposicions transitòries
Disposició final

ISA 

1. Abast, contingut i objectius principals del pla
2. Objecte i abast de l’informe de sostenibilitat ambiental
3. Descripció dels aspectes ambientalment rellevants
4. Definició dels objectius ambientals del pla
5. Descripció i avaluació d’alternatives de model
6. Justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa escollida
7. Descripció i avaluació dels impactes ambientals significatius de l’alternativa escollida
8. Valoració global del pla
9. Mesures de seguiment i supervisió

ANNEX I: Document de síntesi
1. Abast, contingut i objectius principals del pla
2. Abast de l’informe de sostenibilitat ambiental
3. Aspectes ambientalment rellevants
4. Definició dels objectius ambientals del pla
5. Descripció i avaluació d’alternatives de model
6. Avaluació global del pla i compliment dels objectius adoptats
7. Mesures de seguiment i supervisió
ANNEX II Codis d’identificació dels hàbitats d’interès comunitari
ANNEX III Taules de coherència entre els objectius del pla i els plans territorials i urbanístics relacionats

Plànols ISA

Plànol ISA - C.1 Espais d’interès connector - Alt Empordà
Plànol ISA - C.2 Espais d’interès connector - Baix Empordà
Plànol ISA - C.3 Espais d’interès connector - Gironès
Plànol ISA - C.4 Espais d’interès connector - Garrotxa 
Plànol ISA - C.5 Espais d’interès connector - La Selva
Plànol ISA - C.6 Espais d’interès connector - Ripollès
Plànol ISA - C.7 Espais d’interès connector - Pla de l’Estany
Plànol ISA - H.1 Hàbitats - Alt Empordà
Plànol ISA - H.2 Hàbitats - Baix Empordà
Plànol ISA - H.3 Hàbitats - Gironès
Plànol ISA - H.4 Hàbitats - Garrotxa
Plànol ISA - H.5 Hàbitats - La Selva
Plànol ISA - H.6 Hàbitats - Ripollès
Plànol ISA - H.7 Hàbitats - Pla de l'Estany
Plànol ISA - HR.1 Hàbitats (Grau de raresa i amenaça) - Alt Empordà
Plànol ISA - HR.2 Hàbitats (Grau de raresa i amenaça) - Baix Empordà
Plànol ISA - HR.3 Hàbitats (Grau de raresa i amenaça) - Gironès
Plànol ISA - HR.4 Hàbitats (Grau de raresa i amenaça) - Garrotxa
Plànol ISA - HR.5 Hàbitats (Grau de raresa i amenaça) - La Selva
Plànol ISA - HR.6 Hàbitats (Grau de raresa i amenaça) - Ripollès
Plànol ISA - HR.7 Hàbitats (Grau de raresa i amenaça) - Pla de l'Estany
Plànol ISA - P.1 Figures de Protecció Ambiental - Alt Empordà
Plànol ISA - P.2 Figures de Protecció Ambiental - Baix Empordà
Plànol ISA - P.3 Figures de Protecció Ambiental - Gironès
Plànol ISA - P.4 Figures de Protecció Ambiental - Garrotxa
Plànol ISA - P.5 Figures de Protecció Ambiental - La Selva
Plànol ISA - P.6 Figures de Protecció Ambiental - Ripollès
Plànol ISA - P.7 Figures de Protecció Ambiental - Pla de l'Estany
Plànol ISA - R.1 Zones de risc - Alt Empordà
Plànol ISA - R.2 Zones de risc - Baix Empordà
Plànol ISA - R.3 Zones de risc - Gironès
Plànol ISA - R.4 Zones de risc - Garrotxa
Plànol ISA - R.5 Zones de risc - La Selva
Plànol ISA - R.6 Zones de risc - Ripollès
Plànol ISA - R.7 Zones de risc - Pla de l'Estany
Plànol ISA - UM.1 Unitats mínimes de conreu i pendents inferiors al 10% - Alt Empordà
Plànol ISA - UM.2 Unitats mínimes de conreu i pendents inferiors al 10% - Baix Empordà
Plànol ISA - UM.3 Unitats mínimes de conreu i pendents inferiors al 10% - Gironès
Plànol ISA - UM.4 Unitats mínimes de conreu i pendents inferiors al 10% - Garrotxa
Plànol ISA - UM.5 Unitats mínimes de conreu i pendents inferiors al 10% - La Selva
Plànol ISA - UM.6 Unitats mínimes de conreu i pendents inferiors al 10% - Ripollès
Plànol ISA - UM.7 Unitats mínimes de conreu i pendents inferiors al 10% - Pla de l'Estany
Plànol ISA - VA.1 Sòls d’alt valor agrari - Alt Empordà
Plànol ISA - VA.2 Sòls d’alt valor agrari - Baix Empordà
Plànol ISA - VA.3 Sòls d’alt valor agrari - Gironès
Plànol ISA - VA.4 Sòls d’alt valor agrari - Garrotxa
Plànol ISA - VA.5 Sòls d’alt valor agrari - La Selva
Plànol ISA - VA.6 Sòls d’alt valor agrari - Ripollès
Plànol ISA - VA.7 Sòls d’alt valor agrari - Pla de l'Estany

MEMÒRIA AMBIENTAL

1. Introducció i antecedents
2. Descripció i valoració del procés d’avaluació ambiental estratègica
3. Informació pública i participació ciutadana
4. Conclusions

ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER

1. El planejament territorial des d’una perspectiva econòmica
2. Anàlisi de l’estructura productiva
3. Actualització de les dades socioeconòmiques als primers anys del segle XXI
4. Efecte de les propostes del pla sobre l’economia del territori
5. El cost de les actuacions territorials prioritàries

(Sistema de referència cartogràfic UTM-31N amb Datum ETRS89)

1. DWG 

Sistema d’espais oberts
Sistema d’assentaments
Sistema d’infraestructures
Índex de cobertes

2.SHP 

Sistema d’espais oberts
PEIN i/o Xarxa Natura 2000
Sòl de protecció especial
Sòl de protecció territorial
Sòl de protecció preventiva

Sistema d’assentaments
Assentaments
Equipaments en sòl no urbanitzable
Estratègies d’assentaments
Àmbits gestió supramunicipal
PDUSC
PDU Serra de Rodes
Àmbits on és d’aplicació la Disposició transitòria tercera de les Normes d’ordenació territorial
Separadors urbans
Límit de creixement urbà
Espais lliures interns
Condicions zones verdes
Exigència de manteniment de la connectivitat en sòl urbà o urbanitzable
Infraestructura sectorial

Sistema d’infraestructures

Xarxa viària
Xarxa viària de les Comarques Gironines
Variant en estudi
Nus viari
Reordenació de nus viari
Traçat en estudi
Corredor en estudi
Proposta desafectació [Article 4.5.d]
Vies locals

Xarxa ferroviària
Traçat de les línies ferroviàries de les Comarques Gironines
Corredor en estudi
Preservació de corredor de transport col•lectiu
Estacions

Sistema aeroportuari
Aeroports / aeròdrom

Advertiment per a una correcta visualització dels plànols

Data d'actualització:  15.02.2016