• Imprimeix

Pla territorial parcial de l'Alt Pirineu i Aran

Aprovació definitiva

En data 25 de juliol de 2006, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran. L'acord de Govern i la normativa del Pla han estat publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7864, de 7 de setembre de 2006, a l'efecte de la seva executivitat immediata.

0. Índex. Crèdits(56 kb)

1. Preàmbul(155 kb)

1.1. Marc legal del Pla
1.2. Sentit i abast del planejament territorial
1.3. Contingut i format dels plans territorials

 

 

2.1. Consideracions generals
2.2. Criteris de planejament
2.3. Escenaris econòmics i demogràfics

3. L'àmbit del Pla :diagnosi i objectius


4. El sistema d'espais oberts (1.883 kb)

4.1. Els espais oberts de l’Alt Pirineu i l’Aran
4.2. Estratègia i determinacions d’ordenació dels espais oberts
4.3. Proposta d’espais oberts de protecció especial
4.4. Proposta d’espais oberts de protecció territorial
4.5. Proposta d’espais oberts de protecció preventiva


5. El sistema d'assentaments urbans

 


6. El sistema d'infraestructures de mobilitat

1. El planejament territorial des d'una perspectiva econòmica
2. Anàlisi de l'estructura productiva
3. Efecte de les propostes del Pla sobre l'economia
4. El cost i el finançament de les actuacions territorials prioritàries

0. Objecte i context de l'Informe de sostenibilitat ambiental (28 kb)
1. Contingut i objectius del Pla C(457 kb)
2. Diagnosi ambiental de l’àmbit territorial (1.172 kb)
3. Objectius ambientals del planejament territorial (63 kb)
4. Avaluació ambiental del Pla (3.187 kb)
5. Seguiment ambiental del Pla (23 kb)
6. Resum no tècnic del contingut de l'informe (51 kb)
Annex 1: Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 27 de juny de 2001 relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient (130 kb)
Annex 2: Matriu de coherència de les estratègies del Pla territorial versus els objectius ambientals (96 kb)
Annex 3: Llista dels principals valors dels espais de la xarxa de connexió ecològica (143 kb)

0. Introducció
1. Anàlisi del procés d'avaluació
2. Valoració de l'informe de sostenibilitat ambiental i la seva qualitat
3. Avaluació del resultat de les consultes realitzades i de com s'han pres en consideració
4. Anàlisi de la previsió dels impactes significatius de l'aplicació del Pla
5. Determinacions finals que s'hagin d'incorporar a la proposta del Pla

Data d'actualització:  15.02.2016