• Imprimeix

Pla director territorial de l'Alt Penedès

Aprovació definitiva

En data 16 de setembre de 2008, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla director territorial de l'Alt Penedès. L'acord de Govern i la normativa del Pla han estat publicats en el DOGC núm. 5241 de 22 d'octubre de 2008 a l'efecte de la seva executivitat immediata.

Reconeixement territorial

I.01. Marc territorial (10 MB)
I.02. Ortofoto (27,9 MB)
I.03. El relleu (2,9 MB)
I.04. Pendents (3,7 MB)
I.05. Terres i aigües (7,2 MB)
I.06. Morfologia dels assentaments (3,4 MB)
I.07. Interpretació territorial (3 MB)

Sistema d'espais oberts

I.01. Sòl no urbanitzable (6,6 MB)
I.02. Pendent 20% (3,2 MB)
I.03. Subunitats de paisatge (4,8 MB)
I.04. Reclassificació ecològica dels hàbitats de Catalunya (6 MB)
I.05. Hàbitats d'interès comunitari (5,1 MB)
I.06. Espais del PEIN (4,7 MB)
I.07. Xarxa natura 2000 (4 MB)
I.08. Patrimoni geològic (4,5 MB)
I.09. Aqüífers protegits (4,8 MB)
I.10. Espais fluvials i zones humides (5,4 MB)
I.11. Proteccions del planejament (5 MB)
I.12.Permeabilitat ecològica (12,6 MB)
I.13. Fragmentació per efecte barrera (5,3 MB)
I.14. Eixos de connectivitat ecològica (4,6 MB)
I.15. Espais de connexió ecològica (6,2 MB)

Sistema d'infraestructures

I.01.Xarxa viària: categories (3,6 MB)
I.02. Xarxa viària: sistema de carrers i camins (2,2 MB)
I.03. Capacitat de la xarxa (2,3 MB)
I.04. Flux de vehicles (IMD) (1,6 MB)
I.05. Flux/capacitat (2,4 MB)
I.06. Xarxa de ferrocarril (2,8 MB)
I.07. Xarxa de serveis (2,8 MB)
I.08. Transport públic interurbà autobús (7,2 MB)
I.09. Transport públic interurbà ferrocarril (7,2 MB)
I.10. Projectes: carreteres + tren (2 MB)

Sistema d'assentaments

I.01. Tipus d'assentament residencial (2 MB)
I.02. Morfologia d'assentaments residencials
I.03. Tipus d'assentament industrial
I.04. Morfologia d'assentaments industrials
I.05. Planejament vigent
I.06. Planejament municipal (3,6 MB)
I.07. Grau de desenvolupament de planejament (1,7 MB)
I.08. Equipaments (1,7 MB)

Data d'actualització:  08.02.2018