• Imprimeix

Planificació territorial i urbanística

Plans territorials

Informació sobre el Pla territorial general de Catalunya, els plans territorials parcials i els plans directors territorials

Plans urbanístics

Informació sobre els plans directors urbanístics, els plans d'ordenació urbanística municipal, els plans urbanístics d'abast supramunicipal i les normes de planejament urbanístic