• Imprimeix

Life+

El Programa LIFE és l'instrument financer de la Unió Europea (Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea) dedicat al medi ambient i a l'acció del clima. L'objectiu és contribuir a l'aplicació, l'actualització i el desenvolupament de la política i la legislació comunitàries en matèria de medi ambient, inclosa la integració del medi ambient en altres polítiques, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament sostenible.

Durant el període 2014-2020 el programa està dividit en dos subgrups: Medi Ambient i Acció pel clima.

  •  Subgrup Medi Ambient: biodiversitat i natura, ús eficient de recursos, informació i governança
  •  Subgrup Acció pel Clima: mitigació, adaptació, governança i informació

 Els nous “projectes integrats” contemplaran qüestions ambientals i climàtiques

 La participació del departament es concreta amb els projectes promoguts per Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat:

 

 

Programa LIFE 2014-2020

Projecte

Títol operació

Unitat DTES

Situació actual

LIFE MIGRATOEBRE

PROJECTE LIDERAT PEL DTES

Recuperació de peixos migradors i millora de la gestió al tram final del Riu Ebre. L'espai on es preveu desenvolupar aquestes activitats és el Delta de l'Ebre.

 

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

 Liderat per l'Institut de desenvolupament de les comarques de l'Ebre

Aprovat

execució (2014-2018)

LIFE PIROSLIFE

PROJECTE LIDERAT PEL DTES

Consolidar el futur de l’ós bru als Pirineus en un marc de diàleg i col·laboració amb les persones, entitats i institucions que fan possible el desenvolupament d’aquest territori de muntanya. Els espais on es preveu desenvolupar aquestes activitats són: Alt Pirineu, Aigüestortes, i Capçaleres del Ter i del Freser.

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

 Cap de fila: Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Aprovat

execució (2014-2018)

LIFE CLIMARK

Mercat de crèdits climàtics a partir de la gestió forestal.

Promoure la gestió forestal mitigadora a través del disseny d'un mercat local de crèdits climàtics definits a través d'una concepció integradora de la gestió forestal.

Oficina Catalana de Canvi Climàtic

Cap de fila: Centre de la Propietat Forestal

Aprovat

execució (2017-2021)

LIFE PLETERA

Restauració integral i definitiva del sistema de llacunes costaneres de la Pletera, amb la finalitat de recuperar-ne la funcionalitat ecològica, fer-ne difusió de l'espai i incrementar la capacitat de fixació de carboni d’aquests sistemes costaners (reducció de les emissions de CO2 a l’atmosfera). L'espai on es preveu desenvolupar aquestes activitats és el Montgrí- Medes- Baix Ter.

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Cap de fila: Ajuntament de Torroella de Montgrí

 

 Aprovat

execució (2014-2018)

LIFE LimnoPirineus

Millora de l’estat de conservació d’espècies i hàbitats aquàtics d'interès europeu de l’alta muntanya dels Pirineus.

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

IDAPA (Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran)

Cap de fila: Centre d'Estudis avançats de Blanes, Agència Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas CSIC

Aprovat

execució (2014-2018) 

LIFE TRITÓ DEL MONTSENY

La Diputació de Barcelona, com a gestora del Parc Natural del Montseny, pretén efectuar un pla per protegir i recuperar aquesta espècie. L’actuació es preveu desenvolupar en el Montseny, espai natural protegit, on és endèmica l’espècie.

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

 Cap de fila: Diputació de Barcelona

 Aprovat

execució (2017-2020)

LIFE REDCAPACITA 2000

Gestió d'hàbitats forestals mediterranis a la Xarxa Natura 2000.

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Aprovat

execució (2014-2018)

LIFE TRIVERS

Mètode per a l’establiment de l’estat dels rius temporals i efímers propis del clima Mediterrani. Millorar la gestió dels rius temporals mitjançant una eina informàtica TREHS per implementar la Directiva del marc de l’aigua i que serveix per elaborar els Plans de gestió de conca i avaluació de l’efectivitat de les mesures implementades a rius del sud d’Europa.

ACA

 Aprovat

execució (2014-2018)

ALNUS

L'objectiu del projecte és desenvolupar accions de conservació i restauració que serveixin de model i siguin transferibles a la resta de conques catalanes i de l'àrea mediterrània que pateixin els mateixos problemes de conservació d'aquests espais de ribera.

ACA

Aprovat

Execució (2017- 2021)

EWWR

Involucrar tots els actors en programes de comunicació en la reducció de les quantitats de residus municipals a Europa.

ARC

Aprovat

execució (2013-2018) 

LIFE CLINOMICS

Posar en marxa nous processos d'inversió de les entitats públiques, especialment els municipis i empreses privades dels sectors escollits, que disminueixin la seva vulnerabilitat, s'avancin als impactes climàtics i augmentin la seva resiliència.

DG de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Cap de fila: Diputació de Barcelona

 Aprovat

execució (2016-2019)

FUTUR AGRARI

Tècniques d'innovació en el tractament sostenible del fem en granges i sòl. Projecte per posar en pràctica les tecnologies existents de gestió i tractament de dejeccions ramaderes en zones de Catalunya que tenen una elevada concentració ramadera i estan designades com a zones vulnerables.

ARC

Aprovat

execució (2013-2018)

PROJECTE RE WINE

Projecte per promoure la reutilització d'ampolles en el sector del vi, per tal de reduir la generació de residus, els gasos amb efecte d'hivernacle i estalviar costos.

ARC

Aprovat

execució (2016-2019)

 

LIFE MEDACC

PROJECTE LIDERAT PEL DTES

Provar solucions innovadores orientades a adaptar els nostres sistemes agroforestals i urbans als impactes del canvi climàtic. Els espais on es preveu desenvolupar aquestes activitats són: Cadí, Aigüestortes, Capçaleres del Ter i del Freser, Aiguamolls de l'Empordà i Albera- Cap de Creus.

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Liderat per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic

 

Acabat

execució (2013-2018)

 
 LIFE EBRO ADMICLIM  

Desenvolupar accions d'adaptació i mitigació al canvi climàtic en el Delta de l'Ebre.

Oficina Catalana de Canvi Climàtic

Agència Catalana de l’Aigua

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Cap de fila: IRTA

 

Acabat

execució (2014-2018)

 
 LIFE Potamo Fauna Té per objectiu la conservació de fauna fluvial d’interès europeu de la xarxa Natura 2000 a les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga.

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Cap de fila: Consorci per a l'Espai d'Interès Natural de l'Estany de Banyoles i de Porqueres

 

Acabat

execució (2014-2017)

 
 LIFE RELEACH Disminució de l’impacte ambiental en la gestió de residus: tractament innovació lixiviats, processos de transformació dels restos en compost i líquid. ARC 

Acabat

execució (2014-2017)

 

DELTA LAGOON

Restauració i gestió de l'hàbitat en llacunes costaneres del Delta de l'Ebre. Millorar l'estat ecològic de dues llacunes costaneres al Delta de l'Ebre, l'Alfacada i la Tancada, mitjançant la restauració de l'hàbitat i l'aplicació de mesures de gestió.

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural

Cap de fila: IRTA

Acabat

execució (2010-2017) 

Radio electric Governance

Polítiques mediambientals i de comunicacions electròniques per la monitorització, gestió i desplegament ordenat de les infraestructures de radiocomunicació a Catalunya

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Acabat

execució (2010-2014)

REMEMBRANE

Basat en la recuperació de membranes d’òsmosi inversa en el seu final de vida.

ARC

Acabat

execució (2014-2015)

 

Data d'actualització:  31.10.2018