• Imprimeix

Drets del ciutadà

D'acord amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, els ciutadans podran exercir els drets següents en les seves relacions amb les autoritats públiques en relació amb l'accés a la informació ambiental:

 • Accedir a la informació ambiental que estigui en poder de les autoritats públiques o en el d'altres subjectes en nom seu, sense que per a això estiguin obligats a declarar un interès determinat, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, domicili o seu.
 • Ser informats sobre els drets que atorga la Llei 27/2006, de 18 de juliol, i ser assessorats per al seu exercici correcte.
 • Ser assistits en la seva cerca d'informació.
 • Rebre la informació que sol·licitin:

  • En el termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol·licitud en el registre de l'autoritat pública competent per resoldre-la, amb caràcter general.
  • En el termini de dos mesos des de la recepció de la sol·licitud en el registre de l'autoritat pública competent per resoldre-la, si el volum i la complexitat de la informació són tals que resulta impossible complir el termini abans indicat. En aquest supòsit, cal informar-ne el sol·licitant, en el termini màxim d'un mes, de tota ampliació del termini, i també de les raons que ho justifiquen.

 • Rebre la informació ambiental sol·licitada en la forma o format elegits,excepte:

  • Si la informació ja ha estat difosa en una altra forma o forma tal qual la persona sol·licitant pugui accedir fàcilment. En aquest cas, l'autoritat pública informarà la persona sol·licitant sobre com pot accedir a la informació en qüestió, o se li trametrà en el format disponible.
  • Si l'autoritat pública considera raonable posar a disposició de la persona sol·licitant la informació en una altra forma o format i ho justifica adequadament. Les autoritats públiques procuraran conservar la informació ambiental que tinguin en poder seu, o en el d'altres subjectes en nom seu, en formes o formats de fàcil reproducció i accés mitjançant telecomunicacions informàtiques o d'altres mitjans electrònics. Si l'autoritat pública resol no facilitar la informació, parcialment o total, haurà de comunicar-ne a la persona sol·licitant els motius en eltermini màxim d'un mes des de la recepció de la sol·licitud en els registres de l'autoritat pública competent per resoldre, fer-li saber la forma o format en què podria facilitar la informació sol·licitada i indicar els recursos que escauen contra la negativa de l'autoritat.

 • Conèixer els motius pels quals no es facilita la informació a la persona interessada, totalment o parcial, i també aquells pels quals no se li facilita la informació en la forma o format sol·licitat.
 • Conèixer el llistat de les taxes i preus que, si és el cas, siguin exigibles per a la recepció de la informació sol·licitada, i també les circumstàncies en les quals se'n pot exigir o dispensar del pagament.  
Data d'actualització:  17.12.2009