Escola de Sobreestants d'Obres Públiques

Serveis d'assessorament i reconeixement

Què és el servei d'assessorament?

És un servei personalitzat que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

És un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

L'Escola de Sobreestants d'Obres Públiques es compromet a realitzar un servei d'assessorament i reconeixement dels aprenentatges d'acord amb les normes i instruccions establertes pel Departament d'Ensenyament.

Què és el servei de reconeixement acadèmic?

Es un servei que presta el centre educatiu de forma individual a sol·licitd de la persona interesada que permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que ha adquirit i, a la vegada, obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

Únicament es poden reconèixer els aprenentages relacionats amb els crèdits o unitats formatives que derivin d'unitats de competència dels títols de formació professional inicial. 

El servei conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

El servei de reconeixament no és una continuació del servei d'assessorament. Constituexen dos serveis independents, per tant, cal seguir les instrucciones de la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

El fet d'haver utilitzat el servei d'assessorament al centre i haver-ne obtingut el certificat, no garanteix disposar de plaça per al servei de reconeixement en aquest mateix centre. La persona interessada haurà de fer una nova sol·licitud per al servei de reconeixement i entrarà en un procés d'admissió. 

Informació relacionada

Data d'actualització:  28.02.2018