• Imprimeix

Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials

És un servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona usuària, de forma individual i que permet a les persones adultes posar en valor aquells aprenentatges que han adquirit i, a la vegada, obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.
Únicament, es poden reconèixer els aprenentatges relacionats amb els crèdits, o unitats formatives que derivin d’unitats de competència dels títols de formació professional inicial.
El servei conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

El servei de Reconeixement,
 no és una continuació del Servei d’Assessorament, són dos serveis independents. Per tant, cal seguir les instruccions de la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.
El fet d'haver utilitzat el servei d’assessorament al centre, i haver-ne obtingut el certificat, no garanteix disposar de plaça per al servei de reconeixement en aquest mateix centre. La persona interessada haurà de fer una nova sol·licitud per al servei de reconeixement i entrarà en un procés d’admissió.

S’adreça a les persones majors de 18 anys, i que acreditin una experiència laboral o en activitats socials, de com a mínim dos anys, en el sector professional relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Per a participar-hi han d’acreditar haver rebut el servei d’assessorament previ per al mateix cicle formatiu, aportant l’informe d’assessorament.

També hi poden participar les persones que hagin fet la fase d’orientació i d'assessorament o la fase d’assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de formació professional del sistema educatiu; sempre que es tracti del mateix títol o un títol que es consideri afí. A tal efecte, presentaran el certificat d’orientació sobre l’acreditació de competències lliurat pel centre.


0700 - Edificació i obra civíl Nº de places: 15 CFPS 0753 - Realització i plans d'obra GS 1700h Nº de places: 15
EO - Edificació i Obra Civil N Nº de places: 30 CFPM EO20 - Construcció GM 2000h Nº de places: 10
    CFPS EOA1 - Projectes d'obra civil (sobrestants) GS 2000h Nº de places: 20
Les persones usuàries que sol·licitin el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials hauran de complir, en el moment de la sol·licitud, els requisits següents:
a) 18 anys complerts.
b) Acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.
c) Haver rebut el servei d’assessorament i disposar de l’informe d’assessorament per al mateix cicle formatiu, o haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de cicles formatius de formació professional del sistema educatiu; sempre que es tracti del mateix títol o un títol que es consideri afí, i disposi del certificat lliurat pel centre.
d) No estar inscrites simultàniament als mateixos crèdits d’un títol LOGSE o unitats formatives d’un mòdul professional d’un títol LOE, en règim presencial o a distància, en el mateix curs acadèmic, pels quals es sol·licita el reconeixement acadèmic.


Les persones admeses hauran de presentar a la secretaria del centre, la documentació acreditativa dels requisits:
a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o document equivalent d’identificació, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
b) Informe d’assessorament o document equivalent.
c) Rebut d’ingrés del preu.
d) Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.

La sol·licitud del servei es realitzarà de forma presencial, a la secretaria del centre.
Es realitzarà per unitats formatives pels títols LOE i per crèdits pels títols LOGSE
Adjuntar Model sol.licitud i model inscripció    (Fitxers adjunts)
Si el nombre de sol·licituds al servei supera l’oferta de places del centre, en els centres públics s’aplicaran, successivament, els següents criteris: 
a)
 Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu, o bé el servei d’assessorament; en cas d’empat es prioritzarà la major edat.
b)
 El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.
Un cop aplicats els criteris precedents, si resten persones sense plaça, se les podrà reassignar a altres centres públics o bé tindran accés preferent per ser admeses en el mateix centre i cicle formatiu, en el curs acadèmic següent.
Si no s’exhaureix
 el nombre de places el centre podrà ampliar el termini de sol·licitud al servei fins a completar l’oferta de places.

El preu de servei públic de reconeixement és:
- Per crèdit dels títols LOGSE 40,00€
- Per unitat formativa dels títols LOE 18,00€

El pagament del servei es farà mitjançant transferència bancària a BBVA al número de compte IBAN ES61 0182 0846 41 0201608658

Bonificacions i exempcions del preu públic
Seran aplicables amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:
Bonificació:
Tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables:
- Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general 
- Les persones membres de famílies monoparentals

Exempció:
- Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
- Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
- Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
- Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

La manca de pagament del preu del servei en el termini establert comporta l’exclusió del servei. (Vegeu la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost)

Data d'actualització:  18.07.2016