És un servei personalitzat que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

És un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

L'Escola de Sobreestants d'Obres Públiques es compromet a realitzar un servei d'assessorament i reconeixement dels aprenentatges d'acord amb les normes i instruccions establertes pel Departament d'Ensenyament.

El preu de servei públic d’assessorament és de 60 euros.

A aquest preu se li apliquen les exempcions i bonificacions següents:

 • Bonificacions: les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.
 • Exempcions: estan exemptes dels preus públics:
  a) les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial,
  b) les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%,
  c) les persones subjectes a mesures privatives de llibertat,
  d) les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.


El centre aplicarà les bonificacions i exempcions prèvia justificació documental.

Codi de centre: 25006215
Família: Edificació i obra civil
Places
   
Construcció (CFPM EO20)
10
Projectes d'obra civil (sobreestants) (CFPS EOA1)
20

 

El servei d'assessorament està obert tot el curs 17-18 (fins a maig), sempre i quan les places ofertades a setembre estiguin lliure.

S'ha de sol·licitar el servei al centre. En cas que el nombre de les sol·licituds del servei superi l‘oferta de places del centre, en els centres públics, l’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

 

Si no s’exhaureix el nombre de places, el centre podrà ampliar el termini de sol·licitud al servei d’assessorament fins a completar l’oferta de places.

De l,1 de setembre al 14 de setembre de 2017.

S'ha de presentar la documentació següent:

 • Full de sol·licitud al servei d'assessorament
 • DNI o equivalent
L'admissió al servei es farà per ordre, d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

Publicació de la llista de persones admeses i places de reserva: el 18 de setembre 2017

Del 18 de setembre al 20 de setembre de 2017

Publicació de la llista  de persones admeses i places de reserva: el 22 de setembre de 2017

Mitjançant transferència bancària al número de compte BBVA IBAN ES61 0182 0846 41 0201608658 

A partir de la publicació de les llistes i com a màxim fins el dia 28 de setembre de 2017, les persones admeses han de presentar la documentació següent:

 • Full de sol·licitud.
 • Resguard de pagament del preu establert i/o document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.

 

 

Data

Lloc

Oferta formativa

Comunicació de prestació del servei model 01

Juliol 2017

Serveis territorials

 

Oferta de places per família professional

 

2-20 de juliol de 2017

Web gestió servei fp

Informació

 

 

Publicació del calendari i de l'oferta de places per família professional i cicles

abans del 20 de juliol de 2017

Web del centre

Sol·licitud del servei d'assessorament

Sol·licitud del servei d'assessorament

01 de setembre - 14 de setembre

Centre

 

Publicació de la llista provisional

de persones admeses i places de reserva

 

18 de setembre de 2017

Web del centre

 

Reclamacions a la llista de persones admeses

 

18-20 de setembre de 2017

Secretaria del centre

 

Publicació de la llista definitiva de persones admeses i places de reserva

 

22 de setembre de 2017

Web del centre

 

Inscripció al servei d’assessorament presentació de la documentació de pagament

 

25-28 de setembre de 2017

Centre

Servei d'assessorament

Calendari i convocatòria de les persones interessades

 

02 d’octubre de 2017, ales 17 h.

Centre

 

1a fase: Presentació

--

--

 

2a fase: Declaració de l'objectiu professional que desitja assolir

--

--

 

3a fase: Identificació de la formació i l'experiència laboral de què disposa la persona

--

--

 

4a fase: Relació de la formació susceptible de ser reconeguda o convalidada des del cicle formatiu

--

--

 

5a fase: Estudi de l'experiència professional de què disposa la persona i de la formació no reconeixible del cicle formatiu

--

--

 

6a fase: Elaboració per la persona assessora de l'informe d'assessorament per aconseguir l'objectiu professional desitjat

--

--

 

Data d'actualització: 13.07.2017

Data d'actualització:  27.07.2017