El Programa Escola-Empresa neix amb la finalitat de facilitar la relació entre el món educatiu i el món productiu, d’actuar de pont entre els centres de formació professional i les empreses en la transició dels joves cap al món laboral, i amb la voluntat de ser un ajut a la política de recursos humans de les empreses.

Els objectius són fomentar les pràctiques de l’alumnat de formació professional i incrementar la qualitat d’aquesta formació que s’ofereix a les empreses. Aconseguir aquest doble objectiu comporta:

 • Possibilitar que cada alumne/a de formació professional pugui tenir un lloc de pràctiques adequat.
 • Facilitar a les empreses, als centres de formació professional i a l’alumnat l’accés a una informació actualitzada i global.
 • Contribuir a dissenyar els criteris de qualitat de les pràctiques.
 • Actuar de pont entre el centres de formació i les empreses en el pas dels joves al món laboral.

El marc d’aquestes pràctiques és l’anomenat conveni de col·laboració per a la formació en centres de treball.

Un conveni de col·laboració és un acord, subscrit amb model oficial, entre l’escola i l’empresa, per tal que alumnes d’ensenyaments secundaris postobligatoris puguin realitzar pràctiques formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació teòrica.

Funcionament del conveni de col·laboració

En primer lloc cal dir que el tècnic superior en Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques (sobreestant) és un tècnic especialista en obra pública i construcció i la seva funció és la d’encarregat/ada general de l’obra.

Els alumnes que poden fer pràctiques a l’Escola durant l’estiu són alumnes que estan fent el 1er curs de CFGS i els falta un curs per acabar.

Si durant les pràctiques hi hagués qualsevol problema cal posar-se en contacte amb el/la tutor/ora d’aprenentatge de l’Escola de Sobreestants.

L’alumne/a apuntarà en el llibre blau totes les activitats que anirà fent, i cada quinze dies el responsable de l’empresa el signarà i apuntarà al final els dies reals que l’alumne/a ha treballat, a més de fer una valoració d’aquestes. Quan acabi les pràctiques, l’alumne/a portarà aquest llibre totalment complimentat al tutor d’aprenentatge de l’Escola, el qual el revisarà el tornarà a l’alumne.

A l’alumne d’aquest curs li falta un any per acabar i no té tots els coneixements adients per fer d’encarregat/ada, ni l’experiència, però sí que pot fer les activitats següents:

 • Dibuix tècnic, retolació de plànols, croquis, etc.
 • Té una base d’informàtica (sistema operatiu, processador de textos, fulls de càlcul, iniciació a l’autocad).
 • Té coneixements de control de qualitat d’obra.
 • Té coneixements de topografia, anivellacions, càlculs de pendents, desnivells, petits aixecaments topogràfics amb taquímetre i teodolit (no replantejos).
 • Pot fer qualsevol tipus de mesurament, superfícies, cubicacions.

Pot participar en un ajuntament per fer una recopilació d’informació i actualització de l’estat de tots els carrers, seguiment d’obres municipals, informar de tots els desperfectes amb senyalització horitzontal i vertical, seguiment de l’estat dels ferms i voreres, contribucions especials, mesurament de façanes amb cinta, etc. tot allò relacionat amb el departament d’urbanisme de l’ajuntament.

Si esteu interessats/ades en agafar algun alumne/a en pràctiques, cal que truqueu o bé envieu un fax i doneu la informació següent:

 • Nombre d’alumnes a contractar
 • Nom de l’empresa
 • CIF
 • Nom del responsable de l’empresa i càrrec
 • DNI del responsable
 • Adreça i telèfon de l’empresa
 • Activitat de l’empresa
 • Gremi al qual pertany l’empresa
 • Treball concret de l’empresa
 • Treball que realitzarà l’alumne/a
 • Llocs on es realitzaran les pràctiques
 • Durada de les pràctiques
 • Mes que farà les vacances

Tot seguit l’Escola busca si hi ha algun/a alumne/a adient per aquestes pràctiques, tenint en compte el lloc on resideix, possibilitat de residir prop de la feina, característiques de la feina, etc. i si el troba ja l’envia directament a l’empresa amb el contracte preparat per signar i després el Departament d’Ensenyament el revisarà i si no hi ha cap problema ja estarà fet el contracte.

Avantatges

S’ofereix a l’empresa la captació de futurs operaris especialitzats. Col·laborar en la formació dels joves aprenents. Oferir l’accés dels joves a la seva primera ocupació. Relacionar-se amb els centres educatius. No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.

Aspectes generals

Els alumnes que poden fer pràctiques a l’Escola durant l’estiu són alumnes que estan fent el 1er curs de CFGS i els falta un curs per acabar.

Les pràctiques corresponen al crèdit 15: Formació en centres de treball amb un total de 350 hores que han d’estar repartides durant els mesos d’estiu (juliol, setembre i 15 dies d’octubre) cal tenir en compte que l’agost ha d’ésser de vacances per a l’alumne/a en pràctiques.

L’alumne/a podrà treballar fins a set hores diàries de dilluns a divendres (només en convenis d’estiu, en convenis de tot l’any serà de quatre hores/dia)

L’alumne/a està assegurat durant aquestes set hores pel Departament d’Ensenyament.

Cal recordar que l’alumne/a fa pràctiques, no treball, i per això sempre tindrà un responsable o tutor/ora a l’empresa que l’orientarà en tot moment.

L’alumne/a no substituirà mai cap treballador/ora de l’empresa, i tampoc tindrà feines que requereixin molta responsabilitat. Penseu que és una persona que encara s’està formant i que necessita aquestes pràctiques per a aconseguir una correcta professionalització.

L’empresa no està obligada a retribuir l’alumne/a, però si aquest té despeses d’allotjament, desplaçament o d’altre tipus, normalment l’empresa li posa totes les facilitats, i si pot l’hi dóna desinteressadament un ajut en concepte de gratificació ja que l’alumne/a no rep cap tipus d’ajut per part del Departament d’Ensenyament D’entrada cal dir que l’alumnat ja està acostumat a que les obres no seran prop de casa i que hauran de desplaçar-se.

Data d'actualització:  30.08.2012