Escola de Sobreestants d'Obres Públiques

Cursos d'especialització

El Quantum GIS (abreviat QGIS) és un programa de visualització, edició i anàlisi de dades que conforma un sistema d'informació geogràfica (SIG). Es tracta de programari de codi lliure i multiplataforma, és a dir, que es pot modificar i descarregar lliurement i es pot utilitzar amb diversos sistemes operatius.

 

Curs presencial de 30 hores
Del 8 d’octubre al 12 de novembre
Dilluns de 9 a 14 h
20 places màxim

L’objectiu de Navisworks és donar la capacitació necessària per poder desenvolupar la funció de revisor de projectes en entorns de metodologia BIM i en l’àmbit d’infraestructures lineals.

 1. Tenir una visió pragmàtica del BIM
 2. Dotar dels coneixements basics de gestió de models BIM
 3. Entendre la tipologia d’eines i els intercanvis d’informació més eficients
 4. Poder interactuar plenament amb projectistes i amb altres agents utilitzant eines i metodologia BIM
 5. Poder revisar els projectes, saber trobar la informació i saber comunicar-ho als diferents agents implicats
 6. Entendre els processos, etapes, evolucions, formes de compartir informació i d’interació
 7. Extraure dades d’amidaments existents en els models BIM

 

Curs presencial de 27 hores
22 i 29 de gener
5,12, 19 i 26 de febrer
Dimarts de 9.30 a 14 h
22 places màxim

L’objectiu del curs és:

 1. Millorar la capacitat de gestió del perfils tècnics/gestors de projectes de l’Administració pública
 2. Ampliar els coneixements i la visió estratègica del personal tècnic per assolir nivells d’eficiència en la gestió de projectes, des del punt de vista transversal i integral
 3. Posar en coneixement dels alumnes les diferents eines dels estàndards reconeguts, per facilitar la gestió diària dels projectes, i assolir així els nivells d’eficiència i eficàcia amb major probabilitat d’èxit
 4. Exposar als tècnics metodologies actuals de referència i casos reals d’estudis fets dins de l’Administració pública

 

Curs presencial de 16 hores
Del 24 de gener al 14 de febrer
Dijous de 16 a 20 h
22 places màxim

L'objectiu del Cicles és:

 1. Apendre a importar, exportar i tractar amb el programa TCQ (temps, cost, qualitat) els amidaments de les principals plataformes BIM.
 2. Apendre a elaborar un pla de treball i la redactar les certificacions d’obra d’edificació o d’obra civil de les principals plataformes BIM.
 3. Apendre a confeccionar pressupostos i a utilitzar els bancs de l’ITeC d’un projecte constructiu per a obres d’edificació o d’obra civil.

 

Curs presencial

Bloc 1: 5, 6, 12 i 13 de febrer (16 hores)
Bloc 2: 19 i 20 de febrer (8 hores)
De 16 a 20 h
22 places màxim a cada bloc
Us podeu inscriure a un bloc o a tots dos

L’objectiu d'Infraworks és donar la capacitació necessària per poder desenvolupar avantprojectes i preparar propostes de projectes. Està orientat al camp de la preenginyeria i se centra a fer una planificació prèvia de l’encaix i en l’anàlisi de l’impacte de les infraestructures sobre el terreny.

 1. Aprendre a buscar informació de dades GIS i adaptar-la a l’entorn del projecte amb el QGIS
 2. Aprendre a configurar un projecte col·laboratiu al núvol i a l’espai de treball
 3. Aprendre a introduir dades d’inici: superficies, terrenys, dades preparades en GIS
 4. Aprendre a fer un model de carreteres: traçat, seccions tipus, enllaços, estructures, viaductes, elements de decoració, drenatges
 5. Aprendre a analitzar alternatives de traçat: extracció de dades, valoració de traçat i anàlisis de transit en enllaços viaris
 6. Aprendre a generar comunicacions dels traçat: vídeos de recorregut, presentacions en web i realitat virtual
 7. Aprendre a extreure la informació per tal de seguir les etapes posteriors de disseny detallat.

 

Curs presencial de 22 hores
12, 19 i 26 de març
2 i 9 d’abril
Dimarts de 9.30 a 14 h
22 places màxim

L’objectiu de Revit Architecture és fer i gestionar un projecte arquitectònic complert en BIM (Building Information Modeling) mitjançant l’ús del programari Autodesk Revit Architecture.

 

Curs presencial
Mòdul 1 (32 hores)
11, 14, 18, 21, 25 i 28 de març
4 i 8 d’abril
Mòdul 2 (28 hores)
25 i 29 d’abril
2, 6, 9, 16 i 20 de maig

De 16 a 20 h

Data d'actualització:  19.10.2018